KNAW Repository

Reade wurdfolchoarders en dêrmei gearhingjende aspekten yn 17e-ieusk Frysk. In ûndersyk nei de tiidwurdkloft yn Gysbert Japicx syn "Yen suwnerlinge forhânlinge Fen it Libben In fenne Deade"

Hoekstra, E. (2012) Reade wurdfolchoarders en dêrmei gearhingjende aspekten yn 17e-ieusk Frysk. In ûndersyk nei de tiidwurdkloft yn Gysbert Japicx syn "Yen suwnerlinge forhânlinge Fen it Libben In fenne Deade". It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 72 (2010), 223-239. ISSN 0005-738X.

[img]
Preview
PDF
122Kb

Official URL: http://depot.knaw.nl/10154


Item Type:Article
Institutes:Fryske Akademy
ID Code:10154
Deposited On:16 Feb 2012 01:00
Last Modified:12 Jun 2012 11:16

Repository Staff Only: item control page