KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1983

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 6.

Article

Duijff, P. (1983) Frysk yn 'e Geastmer tsjerken. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 54, 250-251. ISSN 0032-4205.

Gorter, D. (1983) De vitaliteit van het Fries. Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap, 3(2), 167-179.

K.J. van dijk, and Gorter, D. (1983) Taalplenning en provinsjale taalpolityk: De bydrage fan it bestjoerlik ferkear ta it fuortsterkjen fan de posysje fan it Frysk. It Beaken, 45(2), 49-62.

Book

Riemersma, A.M.J. and Jong de, Sikko and Meestringa, Theun and Veenman, Willeke and Zondag, Koen (1983) Tweetalige pabo's in Friesland : B-deel modelonderwijsleerplan PABO.

Chapter/Part of Book

Gorter, D. and G.H. Jelsma, and P.H. van der Plank, (1983) A social map of bilingual Friesland. In: Vergleichbarkeit von Sprachkontakten, (pp. 181-192). A social map of bilingual Friesland, in: Nelde, P.H. (ed.) - Vergleichbarkeit von Sprachkontakten..

Conference Contribution

Gorter, D. (1983) Inkelde taalsosjologyske opmerkingen oer aspekten fan noarm. In: Noarm en Ynterferinsje, (pp. 23-30). Lezingen fan de YSF-stadzjedei fan 9 april 1983, Amsterdam, 23-30. P. Breuker (red.). Ook in: Fryx, 4, (1983) nr 4, 69-71..

This list was generated on Sun Aug 30 11:48:40 2015 CEST.