KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1986

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | K | M | N | V
Number of items: 14.

B

Brand, A.J. (1986) Familie en patriciaat. De stedelijke bovenlaag in Gent en Leiden in de late middeleeuwen. Bulletin werkgroep elites , 7, 33-44.

D

Duijff, P. (1986) Trije froulju sintraal. In ûndersyk nei de literatueropfettyings yn resinsjes. Fryx, 1, 1-11.

Dyk, S. (1986) It midfryske brulloftsfers en in part fan 'e epitalamyske tradysje. Philologia Frisica. Lêzingen en debatten Fryske Filologekongres, 10, 76-92. ISSN 1381-4311.

Dyk, S. (1986) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 2, 21-27. ISSN 0169-6505.

G

Gorter, D. (1986) The Netherlands: Frisian. CONTACT-bulletin, 3(1&2), 5-. Also French and Italian translations. (Again, updated in 1991: Contact-Bulletin,vol 8,nrs 2&3,p 18)..

K

Kuip van der, F.J. (1986) Generaasje of literêre koade? Poëzy: 1935-1941. Hjir. Frysk Literêr Tydskrift, 15, 32-52. ISSN 1384-0614.

Kuip van der, F.J. (1986) Syllabisearring yn it Frysk en it Hollânsk fan Fryskpraters. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 2, 69-92. ISSN 0169-6505.

M

Mol, J.A. (1986) Deux commanderies de la Frise médiévale. In: Les ordres militaires: vie rurale et le peuplement en Europe occidentale (XIIe-XVIIIe siècles), (pp. 241-254).

Mol, J.A. (1986) Een Groninger volksheilige door de eeuwen heen. Groninger Kerken, 3, 28-29. ISSN 0922-0178.

Mol, J.A. (1986) Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer. Grondgebruik, productie en arbeid op het Zuid-Bevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar, 1847-1872. Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 73-108. ISSN 0166-459.

Mol, J.A. (1986) Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland, 1400-1580. In: In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof.dr. A.H. Bredero.

Mol, J.A. (1986) Fryske tsiis yn de 13e ieu. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 20, 30-31. ISSN 0042-1367.

N

Noomen, P.N. (1986) De kerkfiliatie in Oostermoer en de Wilbrodije te Borger. Ons Waardeel. Tijdschr. van de Drentse Historische Vereniging, 6, 221-225.

V

Visser, W. (1986) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 2(3), 93-96. ISSN 0169-6505.

This list was generated on Sat Sep 5 06:19:00 2015 CEST.