KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1987

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Bergsma, W. and Breuker, Ph.H. and Mol, J.A. and Nieuwland, P (1987) Bydragen ta Pleatslike Skiednis II.

Brand, A.J. (1987) Florys Paedze van Sonnevelt; plutocraat in hart en nieren. Holland: Regionaal-historisch tijdschrift, 19, 176-192. ISSN 0166-2511.

Brand, A.J. (1987) In politieke kringen. De familie Paedze van Sonnevelt en de verdeling van de macht in Leiden aan het einde van de middeleeuwen. Leidschrift historisch tijdschrift, 3, 40-63-. ISSN 0923-9146.

Dyk, S. (1987) Oer syllabisearring. Co-Frisica, 3, 76-92.

Dyk, S. (1987) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3, 104-107. ISSN 0169-6505.

Dykstra, A. and Reitsma, J. (1987) Omkearwurdboek fan de Fryske taal.

Feitsma, A. and Geest van der, E. and Kuip van der, F.J. and Meekma, I. (1987) Variations and development in Frisian sandhi phenomena. International journal of the sociology of language, 64, 81-94. ISSN 1613-3668.

Gorter, D. (1987) Aspects of language choice in Friesland: neutrality and asymmetry. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 8(1&2), 121-132.

Gorter, D. (1987) Introduction of the special issue 'The Sociology of Frisian'. In: International Journal of the Sociology of Language, 64, (pp. 5-8). Durk Gorter (ed.)..

Gorter, D. (1987) The Sociology of Frisian. Special issue. D. Gorter (ed.)..

Gorter, D. (1987) Surveys of the Frisian Language Situation: Some considerations of research methods and language maintenance and language shift. In: International Journal of the Sociology of Language, 68, (pp. 41-56).

Gorter, D. (1987) Tweetalige interactie in de werksituatie van ambtenaren: triangulatie en veldwerk. In: Gespreksanalyse, (pp. 219-232). A.Scholtens en D.Springorum (red.)..

Gorter, D. and J. Sikma, (1987) European Lesser Used Languages in Pirmary Education: an inventory. Also published in French.

Gorter, D. and J. Ytsma, (1987) Wittenskiplik ûndersyk fan twatalich basisûnderwiis. In: Underrjocht: Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis, (pp. 170-183). Zondag, K. (red.).

Gorter, D. and K. Zondag, (1987) Bûtenlânske kontakten. In: Underrjocht: Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis, (pp. 184-195). K. Zondag (red.)..

Heeringa, R and Mol, J.A. (1987) Oanbringregisters fan Harns en Harnzer Utbuorren; de Nije Oanbring fan Harns út 1542, en de Oanbring fan de bûtendyksters lannen fan Harns en Harnzer Utbuorren út 1546/1547. Bydragen ta Pleatslike Skiednis, 2, 62-142. ISSN ****-****.

J. Ytsma, and Gorter, D. (1987) De provinsjale amtners en it Frysk. It Beaken, XLIX, 1-24.

Kuip van der, F.J. (1987) Poëzy: 1935-1941. In: Co-Frisica III, (pp. i-75).

Kuip van der, F.J. (1987) Utspraken oer en waarnimmingen fan syllabisearing fan 1850 ôf. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3, 37--53. ISSN 0169-6505.

Meer van der, P.L.G. (1987) Jezuïetenhaciendas in koloniaal Mexico. Leidschrift historisch tijdschrift, 3, 35-50. ISSN 0923-9146.

Mol, J.A. (1987) Bierresepten fan fiif Windesheimer kleasters. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 21, 12-13. ISSN 0042-1367.

Mol, J.A. (1987) De plundering van het convent te Schoten in 1472. De Vrije Fries, 67, 65-88. ISSN 0923-6279.

Mol, J.A. (1987) Petrus fan Thabor as lânmjitter. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 21, 13-. ISSN 0042-1367.

Riemersma, A.M.J. (1987) Fuortset ûnderwiis. In: Ûnder rjocht : Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis, (pp. 79-89).

Riemersma, A.M.J. (1987) Heger beropsûnderwiis. In: Ûnder rjocht : Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis, (pp. 90-101).

Vaart van der, J.H.P. (1987) Oare funksjes foar eardere boerepleatsen. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 49, 177-199. ISSN 0005-738X.

Visser, W. (1987) Oer de behanneling fan affiksen en affiksoiden yn 'e hânwurdboeken Frysk-Nederlânsk (1984) en Nederlânsk-Frysk (1985). Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3, 89-103. ISSN 0169-6505.

Visser, W. (1987) Sandhi en gjin ein. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3, 17-24. ISSN 0169-6505.

This list was generated on Sat Aug 29 18:55:38 2015 CEST.