KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1987

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | J | K | M | R | V
Number of items: 28.

B

Bergsma, W. and Breuker, Ph.H. and Mol, J.A. and Nieuwland, P (1987) Bydragen ta Pleatslike Skiednis II.

Brand, A.J. (1987) Florys Paedze van Sonnevelt; plutocraat in hart en nieren. Holland: Regionaal-historisch tijdschrift, 19, 176-192. ISSN 0166-2511.

Brand, A.J. (1987) In politieke kringen. De familie Paedze van Sonnevelt en de verdeling van de macht in Leiden aan het einde van de middeleeuwen. Leidschrift historisch tijdschrift, 3, 40-63-. ISSN 0923-9146.

D

Dyk, S. (1987) Oer syllabisearring. Co-Frisica, 3, 76-92.

Dyk, S. (1987) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3, 104-107. ISSN 0169-6505.

Dykstra, A. and Reitsma, J. (1987) Omkearwurdboek fan de Fryske taal.

F

Feitsma, A. and Geest van der, E. and Kuip van der, F.J. and Meekma, I. (1987) Variations and development in Frisian sandhi phenomena. International journal of the sociology of language, 64, 81-94. ISSN 1613-3668.

G

Gorter, D. (1987) Aspects of language choice in Friesland: neutrality and asymmetry. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 8(1&2), 121-132.

Gorter, D. (1987) Introduction of the special issue 'The Sociology of Frisian'. In: International Journal of the Sociology of Language, 64, (pp. 5-8). Durk Gorter (ed.)..

Gorter, D. (1987) The Sociology of Frisian. Special issue. D. Gorter (ed.)..

Gorter, D. (1987) Surveys of the Frisian Language Situation: Some considerations of research methods and language maintenance and language shift. In: International Journal of the Sociology of Language, 68, (pp. 41-56).

Gorter, D. (1987) Tweetalige interactie in de werksituatie van ambtenaren: triangulatie en veldwerk. In: Gespreksanalyse, (pp. 219-232). A.Scholtens en D.Springorum (red.)..

Gorter, D. and J. Sikma, (1987) European Lesser Used Languages in Pirmary Education: an inventory. Also published in French.

Gorter, D. and J. Ytsma, (1987) Wittenskiplik ûndersyk fan twatalich basisûnderwiis. In: Underrjocht: Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis, (pp. 170-183). Zondag, K. (red.).

Gorter, D. and K. Zondag, (1987) Bûtenlânske kontakten. In: Underrjocht: Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis, (pp. 184-195). K. Zondag (red.)..

H

Heeringa, R and Mol, J.A. (1987) Oanbringregisters fan Harns en Harnzer Utbuorren; de Nije Oanbring fan Harns út 1542, en de Oanbring fan de bûtendyksters lannen fan Harns en Harnzer Utbuorren út 1546/1547. Bydragen ta Pleatslike Skiednis, 2, 62-142. ISSN ****-****.

J

J. Ytsma, and Gorter, D. (1987) De provinsjale amtners en it Frysk. It Beaken, XLIX, 1-24.

K

Kuip van der, F.J. (1987) Poëzy: 1935-1941. In: Co-Frisica III, (pp. i-75).

Kuip van der, F.J. (1987) Utspraken oer en waarnimmingen fan syllabisearing fan 1850 ôf. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3, 37--53. ISSN 0169-6505.

M

Meer van der, P.L.G. (1987) Jezuïetenhaciendas in koloniaal Mexico. Leidschrift historisch tijdschrift, 3, 35-50. ISSN 0923-9146.

Mol, J.A. (1987) Bierresepten fan fiif Windesheimer kleasters. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 21, 12-13. ISSN 0042-1367.

Mol, J.A. (1987) De plundering van het convent te Schoten in 1472. De Vrije Fries, 67, 65-88. ISSN 0923-6279.

Mol, J.A. (1987) Petrus fan Thabor as lânmjitter. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 21, 13-. ISSN 0042-1367.

R

Riemersma, A.M.J. (1987) Fuortset ûnderwiis. In: Ûnder rjocht : Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis, (pp. 79-89).

Riemersma, A.M.J. (1987) Heger beropsûnderwiis. In: Ûnder rjocht : Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis, (pp. 90-101).

V

Vaart van der, J.H.P. (1987) Oare funksjes foar eardere boerepleatsen. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 49, 177-199. ISSN 0005-738X.

Visser, W. (1987) Oer de behanneling fan affiksen en affiksoiden yn 'e hânwurdboeken Frysk-Nederlânsk (1984) en Nederlânsk-Frysk (1985). Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3, 89-103. ISSN 0169-6505.

Visser, W. (1987) Sandhi en gjin ein. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3, 17-24. ISSN 0169-6505.

This list was generated on Sat Aug 29 18:55:38 2015 CEST.