KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1988

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | K | M | R | V | W
Number of items: 18.

B

Blom, G. (1988) Untjouwing fan de rooms-katolike fuotbalferienings yn Fryslân. In: Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân, (pp. 197-221).

Blom, G. (1988) Inventarisatie egodokumenten Fryske Akademy Leeuwarden. In: 10 jaar maatschappijgeschiedenis : repressie en verzet, egodocumenten en geschiedenis, medische en psychologische aspecten van militair geweld, (pp. 11-12).

D

Dyk, S. (1988) Oer it foarheaksel witte- (withoe-) en syn syntaktysk komôf. In: Wurdfoarried en wurdgrammatika, (pp. 21-44).

Dyk, S. (1988) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 4, 24-27. ISSN 0169-6505.

G

Gorter, D. (1988) Das Friesische in den Niederlanden. Pogrom (Zeitschrift für bedrohte Völker)., 19(149), 18-20. Pogrom (Zeitschrift fuer bedrohte Voelker), 19. jrg..

Gorter, D. (1988) Taal yn 'e tsjerke: leauwe stimme en Fries wêze. In: Frysk, From en Frij: In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslan, (pp. 261-275). W. Bergsma; D.Gorter; L.G.Jansma en C.H.A.Verhaar (red.).

Gorter, D. and G.H. Jelsma, and K. de Vos, and P.H. van der Plank, (1988) Language in Friesland. English summary of "Taal yn Fryslan", a survey of language use and language attitudes in Friesland, The Netherlands..

Gorter, D. and J. Ytsma, (1988) Social Factors and Language Attitudes in Friesland. In: Language attitudes in the Dutch language area, (pp. 59-71). R. van Hout and U.Knops (eds.).

K

Kuip van der, F.J. (1988) De etymology fan klúnje. In: Wurdfoarried en wurdgrammatika, (pp. 115-120).

M

Mol, J.A. (1988) Broer Lolle syn bril. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 22, 21-. ISSN 0042-1367.

Mol, J.A. (1988) Fryske frijheid yn de Dútske Oarder. De ferhâlding fan it Fryske kleaster Nes ta syn oarderssintrum yn Utert. In: Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân, (pp. 11-54).

Mol, J.A. and Beetstra, W.T. (1988) 50 jier nammekunde op de Fryske Akademy. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 50, 195-199. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1988) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren dl. 1. Barradiel en Harns.

R

Riemersma, A.M.J. and Walker, Alastair G.H. (1988) Rapport du colloque EMU "Les langues moins répandues dans l'enseignement primaire".

Riemersma, A.M.J. and Walker, Alastair G.H. (1988) Report on the EMU colloquy "Lesser used languages in primary education".

V

Visser, W. (1988) In pear klitisearringsferskynsels yn it Frysk. In: Wurdfoarried en Wurdgrammatika, (pp. 175-222).

Visser, W. (1988) Wêrom't progressive assimilaasje yn it Frysk net bestiet. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 4, 1-20. ISSN 0169-6505.

W

W. Bergsma, and Gorter, D. and L.G. Jansma, and C.H.A. Verhaar, (1988) Frysk, From en Frij: In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslan. W. Bergsma; D. Gorter; L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (eds.)..

This list was generated on Tue Sep 1 16:10:04 2015 CEST.