KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1988

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Article

Gorter, D. (1988) Das Friesische in den Niederlanden. Pogrom (Zeitschrift für bedrohte Völker)., 19(149), 18-20. Pogrom (Zeitschrift fuer bedrohte Voelker), 19. jrg..

Mol, J.A. (1988) Broer Lolle syn bril. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 22, 21-. ISSN 0042-1367.

Mol, J.A. and Beetstra, W.T. (1988) 50 jier nammekunde op de Fryske Akademy. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 50, 195-199. ISSN 0005-738X.

Visser, W. (1988) Wêrom't progressive assimilaasje yn it Frysk net bestiet. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 4, 1-20. ISSN 0169-6505.

Book

Gorter, D. and G.H. Jelsma, and K. de Vos, and P.H. van der Plank, (1988) Language in Friesland. English summary of "Taal yn Fryslan", a survey of language use and language attitudes in Friesland, The Netherlands..

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1988) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren dl. 1. Barradiel en Harns.

Riemersma, A.M.J. and Walker, Alastair G.H. (1988) Rapport du colloque EMU "Les langues moins répandues dans l'enseignement primaire".

Riemersma, A.M.J. and Walker, Alastair G.H. (1988) Report on the EMU colloquy "Lesser used languages in primary education".

W. Bergsma, and Gorter, D. and L.G. Jansma, and C.H.A. Verhaar, (1988) Frysk, From en Frij: In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslan. W. Bergsma; D. Gorter; L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (eds.)..

Book Review

Dyk, S. (1988) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 4, 24-27. ISSN 0169-6505.

Chapter/Part of Book

Blom, G. (1988) Untjouwing fan de rooms-katolike fuotbalferienings yn Fryslân. In: Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân, (pp. 197-221).

Blom, G. (1988) Inventarisatie egodokumenten Fryske Akademy Leeuwarden. In: 10 jaar maatschappijgeschiedenis : repressie en verzet, egodocumenten en geschiedenis, medische en psychologische aspecten van militair geweld, (pp. 11-12).

Dyk, S. (1988) Oer it foarheaksel witte- (withoe-) en syn syntaktysk komôf. In: Wurdfoarried en wurdgrammatika, (pp. 21-44).

Gorter, D. (1988) Taal yn 'e tsjerke: leauwe stimme en Fries wêze. In: Frysk, From en Frij: In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslan, (pp. 261-275). W. Bergsma; D.Gorter; L.G.Jansma en C.H.A.Verhaar (red.).

Gorter, D. and J. Ytsma, (1988) Social Factors and Language Attitudes in Friesland. In: Language attitudes in the Dutch language area, (pp. 59-71). R. van Hout and U.Knops (eds.).

Kuip van der, F.J. (1988) De etymology fan klúnje. In: Wurdfoarried en wurdgrammatika, (pp. 115-120).

Mol, J.A. (1988) Fryske frijheid yn de Dútske Oarder. De ferhâlding fan it Fryske kleaster Nes ta syn oarderssintrum yn Utert. In: Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân, (pp. 11-54).

Visser, W. (1988) In pear klitisearringsferskynsels yn it Frysk. In: Wurdfoarried en Wurdgrammatika, (pp. 175-222).

This list was generated on Sun Aug 30 17:56:23 2015 CEST.