KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1989

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Brand, A.J. (1989) Nanne Paedze of het beheer van de stedelijke geldmiddelen. In: Uit Leidse bron geleverd. Studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden aange- boden aan drs. B.N. Leverland bij zijn afscheid als adjunct archivaris van het Leids Gemeente Archief, (pp. 43-61).

Brand, A.J. (1989) Inleiding. In: Oorlog in de middeleeuwen, (pp. 9-28).

Brand, A.J. (1989) Oorlog in de middeleeuwen.

Brouwers, Y. and Noomen, P.N. and Vries, O. (1989) Van Aylva: aanvulling. De Nederlandsche Leeuw, 106, 130-131.

Dyk, S. (1989) It deadjektivyske efterheaksel "-te" op 'en nij besjoen. In: Frysk & Vrije Universiteit (1949-1989), (pp. 33-39).

Dykstra, A. (1989) Nei in Frysk/Ingelsk wurdboek. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 51, 135-155. ISSN 0005-738X.

Gorter, D. (1989) Dutch state policy towards the Frisian language. Ethnic Studies Report, VII(1), 36-47.

Gorter, D. (1989) Frisian as a lesser used language in Europe. In: SDLP: Irish, and the other lesser used languages in Europe, (pp. 6-9).

Gorter, D. (1989) It bûtenlan en it plak fan de memmetaal. In: De Pompeblèden, (pp. 12-15). De Pompebladen, 2/3.

Kuip van der, F.J. (1989) De trend en de dichter. J.D. de Jong yn it ramt fan it (post-)symbolisme. In: Frysk en Vrije Universiteit (1949-1989), (pp. 125-131).

Mol, J.A. (1989) Dominicus en Franciscus as patroanhilligen yn Ljouwert. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 23, 18-19. ISSN 0042-1367.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1989) Landschap en eigendomsstructuur in Weststellingwerf. In: Prekadastrale atlas fan Fryslân II: Weststellingwerf ten noorden van de Linde, (pp. 19-23).

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1989) Prekadastrale Atlas fan Fryslân, dl. 2. Weststellingwerf ten noorden van de Linde. De soolsteden van 1700 en 1640 volgends de Floreen- en Stemcohieren.

Mol, J.A. (1989) Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1989) Prekadastrale Atlas fan Fryslân, dl. 3. Weststellingwerf ten zuiden van de Linde. De soolsteden van 1700 en 1640 volgens de Floreen- en Stemcohieren.

Noomen, P.N. (1989) Buwaldaburen te Tjerkwerd. Genealogysk jierboek, 31-48. ISSN 0928-0480.

Noomen, P.N. (1989) De middeleeuwse namen op -hove en -hafe in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. In: Fryske Nammen 8, (pp. 23-52).

Noomen, P.N. (1989) St. Magnus van Hollum en Celdui van Esens. Bijdrage tot de chronologie van de Magnustraditie. De Vrije Fries, 69, 7-32. ISSN 0923-6279.

Riemersma, A.M.J. (1989) Literatuerûnderwiis yn it Nederlânsk en it Frysk : it kin ek meielkoar op. In: Frysk & Vrije Universiteit ( 1949-1989), (pp. 139-150).

Riemersma, A.M.J. and Visser, W. and Riemersma, Trinus (1989) Frysk & Vrije Universiteit ( 1949-1989).

Visser, W. (1989) Oer ferlytsing nei felaren. In: Frysk & Vrije Universiteit (1949-1989), (pp. 193-202).

Visser, W. (1989) Ta de nominale ynfinityf yn it Frysk. In: Philologia Frisica anno 1988. Lêzingen en neipetearen fan it alfte Frysk Filologekongres jannewaris 1988, (pp. 51-74).

This list was generated on Fri Sep 4 20:49:21 2015 CEST.