KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1993

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Borgesius, J.G. and Brood, P. and Gerdink, M.A.W. and Noomen, P.N. and Noorman, H. and Westebring, H. (1993) Geschiedenis van Rolde.

Brand, A.J. (1993) Urban elites and central government. Cooperation or antagonism? The case of Leiden at the end of the middle ages. Publication du Centre Européen d'Études Bourguignonnes (xive xvie s.), 49-60.

Brand, A.J. (1993) A medieval industry in decline. The Leiden drapery in the first half of the sixteenth century. In: Les anciens centres drapiers des Pays Bas, debouchés et stratégies de survie 14e 16e s, (pp. 86-120).

Brand, A.J. and Boone, M. (1993) Vollersoproeren en collectieve actie in Gent en Leiden in de 14de en 15de eeuw. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 19, 168-192. ISSN 0303-9935.

Brand, A.J. (1993) UNSPECIFIED Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 19/2, 257-. ISSN 0303-9935.

Brand, A.J. (1993) UNSPECIFIED Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 19/2, 238-239. ISSN 0303-9935.

Brand, A.J. and Boone, M. and Prevenier, W. (1993) Révendications salariales en conjoncture économique. Les salaires de foulons à Gand et Leyde au 15e siècle. In: Studia historica Economicae. Liber amicorum Herman van der Wee, (pp. 59-74).

Duijff, P. (1993) De taal yn De Hoara's fen Hastings fan Simke Kloosterman. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 4, 50-55. ISSN 0032-4205.

Dyk, S. (1993) Typologyen fan nomenynkorporaasje en it Frysk. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 27-33. ISSN 0169-6505.

Dykstra, A. and Reitsma, J. (1993) De struktuer en de ynhâld fan 'e Taaldatabank fan it Frysk. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 55, 55-82. ISSN 0005-738X.

Dykstra, A. and Reitsma, J. and Visser, W. (1993) Gysbert Japicx. Wurden.

Gorter, D. (1993) Koadewiksel by it ôfsluten fan petearen. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 8(3), 145-158.

Gorter, D. (1993) Sociolinguistic aspects of language learning in multilingual settings: Focus on Frisian. In: Home language and school in a European perspective, (pp. 39-52). T.Vallen, A.Birkhoff en T.Buwalda (eds)..

Gorter, D. (1993) Taal fan klerken en klanten: ûndersyk nei it Frysk en it nederlansk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean. PhD-thesis, Universiteit van Amsterdam..

Gorter, D. (1993) Twataligens yn in ynstitúsje: it gemeentehûs. De Pompeblèden., 64(4), 55-59.

Kuip van der, F.J. (1993) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 55(2), 102-103. ISSN 0005-738X.

Kuip van der, F.J. (1993) In poete yn 'e pûde: misstaveringen yn Fryske wurdboeken. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 8, 72-76. ISSN 0169-6505.

Kuip van der, F.J. (1993) Keunstakadeemje - klerk. In: Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal., (pp. 293-400).

Meer van der, P.L.G. (1993) De Registers fan de Personele Ymposysje út 1578. In: Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid, (pp. 155-395).

Meer van der, P.L.G. and Mol, J.A. and Nieuwland, P (1993) Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid.

Mol, J.A. (1993) Begijnen in middeleeuws Leeuwarden: enkele nieuwe gegevens. Leeuwarder Historische Reeks, 4, 36-40.

Mol, J.A. (1993) Haskerkonvint 1464-1521: it sukses fan in Windesheimer kleaster. De Vrije Fries, 73, 25-62. ISSN 0923-6279.

Mol, J.A. (1993) Registers van geastlik besit yn Himmelumer Aldfurd en Noardwâlde, Skoatterlân en Eaststellingwerf 1578/1580. In: Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid.

Mol, J.A. (1993) Vechten of verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije van Utrecht van de Duitse Orde. Jaarboek Oud-Utrecht, 45-66. ISSN 0923-7046.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1993) De Lege Wâlden: in foarbyld. In: Prekadastrale atlas fan Fryslân VI: Raarderhim en Utingeradiel, (pp. 23-30).

Mol, J.A. and Nieuwland, P (1993) Rekken fan de kleasteropkomsten yn Fryslân oer it boekjier 1606/1607, opmakke troch Joannes Henrici [Rhala]. In: Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid, (pp. 35-153).

Mol, J.A. (1993) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 55, 214-215. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (1993) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 55, 47-. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (1993) UNSPECIFIED Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 108, 462-463. ISSN 0165-0505.

Mol, J.A. (1993) Niederländische Deutschordensbrüder in Livland. In: Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1993) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 6., Raarderhim en Utingeradiel.

Noomen, P.N. (1993) Machtsstructuren en parochiewezen in Westergo.

Noomen, P.N. (1993) Middeleeuwse ontwikkelingen in Rolder dingspel. In: Geschiedenis van Rolde, (pp. 83-111).

Noomen, P.N. (1993) St. Gangolfus in de Izermieden: dupliek. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 55, 207-211. ISSN 0005-738X.

Noomen, P.N. (1993) St. Gangolfus in de Izermieden: een 'Wüstung' in Achtkarspelen. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 55, 32-40. ISSN 0005-738X.

Riemersma, A.M.J. (1993) Frisian in secondary education: from an optional subject to a compulsory subject. In: Bilingual education in Friesland : facts and prospects, (pp. 81-92).

Visser, W. (1993) In kwestje fan haastjen: oer hoe't yn it Frysk de sekwinsjes -sts- en -tj@ mijd wurde. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 8, 123-130. ISSN 0169-6505.

Visser, W. (1993) It wurdsje 'mars' yn it wurk fan Eelke Meinerts. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 42, 80-84. ISSN 0042-1235.

This list was generated on Sat Aug 29 16:40:58 2015 CEST.