KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1994

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | H | J | K | M | N | R | V
Number of items: 32.

B

Brand, A.J. (1994) UNSPECIFIED Le moyen âge. Revue d'histoire en de philologie, 3-4, 516-519.

D

Duijff, P. (1994) UNSPECIFIED Driemaandelijkse Bladen, 167-172.

Dyk, S. (1994) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 9, 30-35. ISSN 0169-6505.

Dykstra, A. (1994) Nijsfrysk. Oer taal en ynhâld fan 'e radionijsútstjoerings fan Omrop Fryslân. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 56, 253-280. ISSN 0005-738X.

Dykstra, A. (1994) Iets over de lexicografie van het Westerlauwers Fries. Trefwoord, 9, 28-40. ISSN 0929-6883.

Dykstra, A. (1994) J.H. Halbertsma, J. Grimm en Matthias de Vries over sexualia in het woordenboek. Trefwoord, 7. ISSN 0929-6883.

G

Gorter, D. (1994) The Frisian language situation and language policy. In: Las lengues en la Europa Comunitaria (Las lengues de minorés), (pp. 127-135). F. Sierra-Martinez, M. Pujol-Berché and H. den Boer (eds)..

Gorter, D. (1994) It fuortbestean fan it Frysk. In: Filologia Frisica anno 1993, (pp. 29-50). Ph.Breuker-et-al (red.)..

Gorter, D. (1994) Taal yn 'e rie. In: Wat oars as mei in echte taal, (pp. 107-127). Ph.H.Breuker, J.Noordegraaf, H.Meijering (red)..

Gorter, D. (1994) A malcontent from the village: a comment on John Edwards. International Journal of the Sociology of Language., 110, 105-111.

Gorter, D. (1994) A new sociolinguistic Survey of the Frisian Language Situation. Dutch Crossing (A Journal of Low Countries Studies)., 18(2), 18-31.

H

Hoekstra, J.F. and Veen van der, K.F and Veenstra, D.H. and Visser, W. (1994) De ierappel op 'e souwe. De dialektgeografyske en fonologyske ûntjouwing fan it wurd 'ierappel' yn it Frysk. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 56, 281-298. ISSN 0005-738X.

J

Jong de, Sikko and Riemersma, A.M.J. (1994) Taalpeiling yn Fryslân : Onderzoek naar de beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool.

K

Kuip van der, F.J. (1994) Klerkje - koaitstôk. In: Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal., (pp. 1-134).

Kuip van der, F.J. (1994) Kryk - krolwurk. In: Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal., (pp. 322-367).

M

Mol, J.A. (1994) Armoede in overvloed. SIGNUM: nieuwsbrief, 6, 18-24. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1994) Testamenten als historische bron. Madoc. Ttijdschrift over de Middeleeuwen, 8, 203-210. ISSN 0922-369X.

Mol, J.A. (1994) UNSPECIFIED Holland: Regionaal-historisch tijdschrift, 26, 204-206. ISSN 0166-2511.

Mol, J.A. (1994) UNSPECIFIED Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 109, 548-549. ISSN 0165-0505.

Mol, J.A. (1994) UNSPECIFIED Trajecta, 3, 179-. ISSN 0778-8304.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1994) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 7, Ljouwert, de Klokslach, besoarge troch M. Schroor.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1994) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 8, Hinnaarderadiel.

N

Nijdam, J.A. (1994) UNSPECIFIED Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 40, 217-219. ISSN 0165-7305.

Noomen, P.N. (1994) Consolidatie van familiebezit en status in middeleeuws Friesland. In: Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw, (pp. 73-174).

Noomen, P.N. (1994) De 'arven' en 'landen' van Wolvega in 1543. De Stelling. Tijdschr. van de Vereniging Historie Weststellingwerf, 13, 9-14.

Noomen, P.N. (1994) Suffridus Petrus en de Friese identiteit. In: Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland. Themanr. van It Beaken jrg. 56, (pp. 146-187).

Noomen, P.N. and Verhoeven, G. (1994) De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (I:) Aebingha van Hijum en (II:) Aebingha van Blija. Genealogysk jierboek, 141-164. ISSN 0928-0480.

R

R.J. Jonkman, and Gorter, D. (1994) Taal op it wurk fan provinsjale amtners: Undersyk nei taalbehearsking, taalgedrach, meidwaan oan kursussen en taalhalding yn de provinsjale organisaasje.

V

Verhoeven, G. and Mol, J.A. (1994) Friese testamenten tot 1550.

Versloot, A.P. (1994) 'Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten, eine strukturell-semantische Untersuchung.

Versloot, A.P. (1994) Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk. Mear, 12, 18-19.

Visser, W. (1994) Schwa-appendixen in het Fries. In: Dialectfonologie. Lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meeretens-Instituut op vrijdag 27 november 1992, (pp. 116-137).

This list was generated on Wed Sep 2 14:50:52 2015 CEST.