KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1996

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 55.

Bergsma, W. and Frieswijk, J.A. and Mol, J.A. (1996) Bydragen ta Pleatslike Skiednis IV.

Brand, A.J. (1996) UNSPECIFIED Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 22(4), 88-90. ISSN 0303-9935.

Brand, A.J. (1996) Over Macht en Overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510).

Brand, A.J. (1996) Tedbald III, Graf von Champagne. Lexikon des Mittelalters, 8, 520-.

Dyk, S. (1996) From inflected material adjectives to the history of Schwa apocope in West Frisian: diverging influences on a sound change. In: A Frisian and Germanic Miscellany., (pp. 55-67).

Dykstra, A. (1996) THE DICTIONARY REPRESENTATION OF THE WESTERLAUWERS FRISIAN MODAL PARTICLE DOCH. In: A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday, 7 August 1996 (= NOWELE, vol. 28/29), (pp. 69-79).

Ebeling, R.A. and Gildemacher, K.F. and Mol, J.A. (1996) Friezen. In bondel stúdzjes oer persoansnammen.

Gorter, D. (1996) Information, documentation and research on bilingual education for regional or minority languages in the European Union. In: Language Regulations in Multi-Ethnic Society, (pp. 21-33). Proceedings of the international conference, Chisinua , 14-15 december 1996 (Helsinki Citizens' Assembly of Moldova)..

Gorter, D. (1996) Het Fries als kleine Europese taal. De sociolinguïstische aspecten van het Fries. Inaugurele rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde en vanwege de Fryske Akademy als bijzonder hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde, in het bijzonder de sociolinguïstische aspecten van het Fries, aan de Universiteit van Amsterdam op 31 mei 1996..

Hemminga, P. (1996) Besprek: Geschichte Nordfrieslands. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 58, 202-205. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, J.F. and Visser, W. (1996) De- en it-wurden yn it Frysk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 45, 55-78. ISSN 0042-1235.

Jager de, B. and G. Reezigt, (1996) Onderwijs heeft weinig invloed op metacognitieve vaardigheden : leerkrachten hebben training nodig. Didaktief: onderwijsonderzoek in aktueel perspektief, 26(8), 40-41.

Jager de, B. and G.J. Reezigt, (1996) Onderwijseffectiviteit en metacognitieve vaardigheden.

Kuip van der, F.J. (1996) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 58(4), 190-193. ISSN 0005-738X.

Langen de, G. and Mol, J.A. and Noomen, P.N. and Oldersma, L. (1996) Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland.

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Akmarijp. Dochterkerk in het ontginningsgebied. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 34-37).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Begraafplaatsen, kerken en oud-kerkhoven. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 24-25).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) De Friese steden: de Hoogstraat van Leeuwarden. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 58-62).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) De Hege Wier bij Sexbierum. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 46-49).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Foudgum. Een klassiek rond terpdorp. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 12-15).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Het boerenbedrijf. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 6-7).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Oosterbeintum. Een vroegmiddeleeuws grafveld. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 26-29).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Stinzen, states en versterkingen. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 43-45).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Wijnjeterp. Een ontginningsdorp in het veengebied. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 20-22).

Mol, J.A. (1996) Bidden in de boomgaard. SIGNUM: nieuwsbrief, 8, 110-113. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1996) De Duitse Orde in Limburg, Brabant en Vlaanderen. SIGNUM: nieuwsbrief, 8, 42-47. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1996) De stichting fan it Cistersiënzer kleaster Klaarkamp by Rinsumageast. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 58, 1-13. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (1996) Het Leeuwarder Dominicanenklooster in de middeleeuwen. In: Dominicusdag 1245-1995. 750 jaar Dominicaanse aanwezigheid in Leeuwarden, (pp. 20-32).

Mol, J.A. (1996) Hilligen yn Fryslân: Maria fan Starum. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 19-21. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1996) Kloosters op het Friese platteland. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 38-42).

Mol, J.A. (1996) Menno Simons als pastoor. Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks, 22, 21-33. ISSN 0167-0441.

Mol, J.A. (1996) Ridders, priesters en wijn. SIGNUM: nieuwsbrief, 8, 105-110. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1996) De stichting van de augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc. In: Vroomheid tussen Vlie en Lauwers, (pp. 11-46).

Mol, J.A. (1996) Nederlandse ridderbroeders van de Duitse Orde in Lijfland: herkomst, afkomst en carrières. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 111, 1-29. ISSN 0165-0505.

Mol, J.A. (1996) Abten en administratie. SIGNUM: nieuwsbrief, 8, 114-115. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1996) De Johanniters fan Snits: nammen, komôf en karrières. In: Friezen. In bondel stúdzjes oer persoansnammen, (pp. 117-154).

Mol, J.A. (1996) Hilligen yn Fryslân: Dodo fan Haske. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 11-13. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1996) Hilligen yn Fryslân: Meliffus. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 7-9. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1996) Hilligen yn Fryslân: Sint Odulfus. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 7-8. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1996) Zielmissen en studiegelden, recensie van vier boekjes over Friese lenen, van G. Abma, R. Efdée en H. Hazelhoff. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 11-13. ISSN 1383-6560.

Nijdam, J.A. (1996) Een raadselachtige Friese rune. Nieuw licht op de totstandkoming van het Anglo-Friese Futhork. Tijdschrift voor Scandinavistiek, 17, 21-34.

Noomen, P.N. (1996) De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania V: Abbema van Huizum. Genealogysk jierboek, 176-186. ISSN 0928-0480.

Noomen, P.N. (1996) Middeleeuwse bezitsverhoudingen in Noordoost-Fivelgo. In: Het Bierumer Boerderijenboek. Een bijdrage tot de geschiedenis van Noordoost-Fivelgo, (pp. 59-82).

Noomen, P.N. and Langen de, G.J. (1996) De terp Tjitsma bij Wynaldum. Nederzetting op een kwelderwal. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 8-11).

Noomen, P.N. and Langen de, G.J. (1996) Jorwerd. Moederkerk in de kleistreek. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 30-33).

Noomen, P.N. and Langen de, G.J. (1996) Liauckemastate bij Sexbierum. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 50-53).

Noomen, P.N. and Langen de, G.J. and Perger, T.M. (1996) Tritsum. Een buurschap in het knipkleigebied. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 16-19).

Noomen, P.N. and Mol, J.A. (1996) Die Bedeutung des friesischen Katasters von 1511/1640 für die historische Siedlungsforschung. SIEdlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie, 14, 217-235.

Riemersma, A.M.J. (1996) It nije Europeeske Hânfest foar minderheidstalen. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 67, 42-47. ISSN 0032-4205.

Riemersma, A.M.J. and Jellema, Gosta (1996) Dûbeltalige akten bringen oerheid tichter by de boarger. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 67, 48-49. ISSN 0032-4205.

Riemersma, A.M.J. and Jong de, Sikko (1996) Taalpeiling in Friesland. Pedagogische Studiën, 73, 291-302. ISSN 0165-0645.

Versloot, A.P. (1996) De foarming fan famyljenammen yn it dialekt fan Wangereach. In: Friezen, in bondel stúdzjes oer persoansnammen, (pp. 37-44).

Versloot, A.P. (1996) H.G. Ehrentraut, "Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger", besoarge fan A.P. Versloot. De neilittenskip fan H.G. Ehrentraut oangeande it Eastfryske dialekt fan it eilân Wangereach út it argyf fan it Mariengymnasium yn Jever. Oanfolling en útwreiding fan de Mittheilungen fan H.G. Ehrentraut yn Friesisches Archiv út de jierren 1847/49 en 1854.

Versloot, A.P. (1996) Konsonantgeminaten in der Sprache der Wangerooger: eine Einmaligkeit unter den westgermanischen Sprachen. In: A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday, (pp. 241-250).

Versloot, A.P. (1996) Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 45, 36-54. ISSN 0042-1235.

This list was generated on Sat Sep 5 01:11:38 2015 CEST.