KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1996

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 55.

Article

Brand, A.J. (1996) Tedbald III, Graf von Champagne. Lexikon des Mittelalters, 8, 520-.

Hoekstra, J.F. and Visser, W. (1996) De- en it-wurden yn it Frysk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 45, 55-78. ISSN 0042-1235.

Jager de, B. and G. Reezigt, (1996) Onderwijs heeft weinig invloed op metacognitieve vaardigheden : leerkrachten hebben training nodig. Didaktief: onderwijsonderzoek in aktueel perspektief, 26(8), 40-41.

Mol, J.A. (1996) De stichting fan it Cistersiënzer kleaster Klaarkamp by Rinsumageast. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 58, 1-13. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (1996) Hilligen yn Fryslân: Maria fan Starum. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 19-21. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1996) Menno Simons als pastoor. Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks, 22, 21-33. ISSN 0167-0441.

Mol, J.A. (1996) Nederlandse ridderbroeders van de Duitse Orde in Lijfland: herkomst, afkomst en carrières. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 111, 1-29. ISSN 0165-0505.

Mol, J.A. (1996) Hilligen yn Fryslân: Dodo fan Haske. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 11-13. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1996) Hilligen yn Fryslân: Meliffus. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 7-9. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1996) Hilligen yn Fryslân: Sint Odulfus. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 7-8. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1996) Zielmissen en studiegelden, recensie van vier boekjes over Friese lenen, van G. Abma, R. Efdée en H. Hazelhoff. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 2, 11-13. ISSN 1383-6560.

Nijdam, J.A. (1996) Een raadselachtige Friese rune. Nieuw licht op de totstandkoming van het Anglo-Friese Futhork. Tijdschrift voor Scandinavistiek, 17, 21-34.

Noomen, P.N. (1996) De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania V: Abbema van Huizum. Genealogysk jierboek, 176-186. ISSN 0928-0480.

Noomen, P.N. and Mol, J.A. (1996) Die Bedeutung des friesischen Katasters von 1511/1640 für die historische Siedlungsforschung. SIEdlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie, 14, 217-235.

Riemersma, A.M.J. (1996) It nije Europeeske Hânfest foar minderheidstalen. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 67, 42-47. ISSN 0032-4205.

Riemersma, A.M.J. and Jellema, Gosta (1996) Dûbeltalige akten bringen oerheid tichter by de boarger. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 67, 48-49. ISSN 0032-4205.

Riemersma, A.M.J. and Jong de, Sikko (1996) Taalpeiling in Friesland. Pedagogische Studiën, 73, 291-302. ISSN 0165-0645.

Versloot, A.P. (1996) Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 45, 36-54. ISSN 0042-1235.

Book

Langen de, G. and Mol, J.A. and Noomen, P.N. and Oldersma, L. (1996) Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland.

Versloot, A.P. (1996) H.G. Ehrentraut, "Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger", besoarge fan A.P. Versloot. De neilittenskip fan H.G. Ehrentraut oangeande it Eastfryske dialekt fan it eilân Wangereach út it argyf fan it Mariengymnasium yn Jever. Oanfolling en útwreiding fan de Mittheilungen fan H.G. Ehrentraut yn Friesisches Archiv út de jierren 1847/49 en 1854.

Book Review

Brand, A.J. (1996) UNSPECIFIED Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 22(4), 88-90. ISSN 0303-9935.

Hemminga, P. (1996) Besprek: Geschichte Nordfrieslands. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 58, 202-205. ISSN 0005-738X.

Kuip van der, F.J. (1996) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 58(4), 190-193. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (1996) Bidden in de boomgaard. SIGNUM: nieuwsbrief, 8, 110-113. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1996) De Duitse Orde in Limburg, Brabant en Vlaanderen. SIGNUM: nieuwsbrief, 8, 42-47. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1996) Ridders, priesters en wijn. SIGNUM: nieuwsbrief, 8, 105-110. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1996) Abten en administratie. SIGNUM: nieuwsbrief, 8, 114-115. ISSN 0929-7189.

Chapter/Part of Book

Dyk, S. (1996) From inflected material adjectives to the history of Schwa apocope in West Frisian: diverging influences on a sound change. In: A Frisian and Germanic Miscellany., (pp. 55-67).

Dykstra, A. (1996) THE DICTIONARY REPRESENTATION OF THE WESTERLAUWERS FRISIAN MODAL PARTICLE DOCH. In: A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday, 7 August 1996 (= NOWELE, vol. 28/29), (pp. 69-79).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Akmarijp. Dochterkerk in het ontginningsgebied. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 34-37).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Begraafplaatsen, kerken en oud-kerkhoven. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 24-25).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) De Friese steden: de Hoogstraat van Leeuwarden. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 58-62).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) De Hege Wier bij Sexbierum. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 46-49).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Foudgum. Een klassiek rond terpdorp. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 12-15).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Het boerenbedrijf. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 6-7).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Oosterbeintum. Een vroegmiddeleeuws grafveld. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 26-29).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Stinzen, states en versterkingen. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 43-45).

Langen de, G.J. and Noomen, P.N. (1996) Wijnjeterp. Een ontginningsdorp in het veengebied. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 20-22).

Mol, J.A. (1996) Het Leeuwarder Dominicanenklooster in de middeleeuwen. In: Dominicusdag 1245-1995. 750 jaar Dominicaanse aanwezigheid in Leeuwarden, (pp. 20-32).

Mol, J.A. (1996) Kloosters op het Friese platteland. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 38-42).

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1996) De stichting van de augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc. In: Vroomheid tussen Vlie en Lauwers, (pp. 11-46).

Mol, J.A. (1996) De Johanniters fan Snits: nammen, komôf en karrières. In: Friezen. In bondel stúdzjes oer persoansnammen, (pp. 117-154).

Noomen, P.N. (1996) Middeleeuwse bezitsverhoudingen in Noordoost-Fivelgo. In: Het Bierumer Boerderijenboek. Een bijdrage tot de geschiedenis van Noordoost-Fivelgo, (pp. 59-82).

Noomen, P.N. and Langen de, G.J. (1996) De terp Tjitsma bij Wynaldum. Nederzetting op een kwelderwal. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 8-11).

Noomen, P.N. and Langen de, G.J. (1996) Jorwerd. Moederkerk in de kleistreek. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 30-33).

Noomen, P.N. and Langen de, G.J. (1996) Liauckemastate bij Sexbierum. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 50-53).

Noomen, P.N. and Langen de, G.J. and Perger, T.M. (1996) Tritsum. Een buurschap in het knipkleigebied. In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland, (pp. 16-19).

Versloot, A.P. (1996) De foarming fan famyljenammen yn it dialekt fan Wangereach. In: Friezen, in bondel stúdzjes oer persoansnammen, (pp. 37-44).

Versloot, A.P. (1996) Konsonantgeminaten in der Sprache der Wangerooger: eine Einmaligkeit unter den westgermanischen Sprachen. In: A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday, (pp. 241-250).

Conference Contribution

Gorter, D. (1996) Information, documentation and research on bilingual education for regional or minority languages in the European Union. In: Language Regulations in Multi-Ethnic Society, (pp. 21-33). Proceedings of the international conference, Chisinua , 14-15 december 1996 (Helsinki Citizens' Assembly of Moldova)..

Doctoral Thesis

Brand, A.J. (1996) Over Macht en Overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510).

Editorship of Book

Bergsma, W. and Frieswijk, J.A. and Mol, J.A. (1996) Bydragen ta Pleatslike Skiednis IV.

Ebeling, R.A. and Gildemacher, K.F. and Mol, J.A. (1996) Friezen. In bondel stúdzjes oer persoansnammen.

Inaugural Speech

Gorter, D. (1996) Het Fries als kleine Europese taal. De sociolinguïstische aspecten van het Fries. Inaugurele rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde en vanwege de Fryske Akademy als bijzonder hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde, in het bijzonder de sociolinguïstische aspecten van het Fries, aan de Universiteit van Amsterdam op 31 mei 1996..

Report

Jager de, B. and G.J. Reezigt, (1996) Onderwijseffectiviteit en metacognitieve vaardigheden.

This list was generated on Thu Sep 3 00:05:32 2015 CEST.