KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1999

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Article

Blom, G. (1999) Christelijke voetbalverenigingen in Fryslân. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 5, 3-5. ISSN 1383-6560.

Hemminga, P. (1999) Language Policy in Germany and the Netherlands. A Comparison of the Policy with regard to the three Frisian Languages. Ethnos Nation, 7, 81-94. ISSN 0943-7738.

Hemminga, P. (1999) Oer betsjutting en taal fan de lokale omrop. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 61, 25-40. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. (1999) De opkomst van het aspektuele hulpwerkwoord LIGGEN. Tabu, 29, 43-47. ISSN 0165-9200.

Hoekstra, E. (1999) Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten. Tabu, 29, 97-102. ISSN 0165-9200.

Hoekstra, E. and Hartevelt, A. (1999) De derde constructie. Tabu, 29, 179-184. ISSN 0165-9200.

Jager, A. and Jong de, H. and Langen de, G. and Noomen, P.N. (1999) Twee torens in een buurschap onder Hallum. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 5, 26-29. ISSN 1383-6560.

Meer van der, P.L.G. (1999) Drie generaties Hibma en hun boerderij in de Kleine Bouwhoek. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 5, 6-9. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1999) Het militaire einde van de Friese vrijheid: de slag bij Laaxum, 10 juni 1498. Millenium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 13, 3-20.

Mol, J.A. (1999) Het succes van een late Windesheimse reformatie: Haskerconvent 1464-1521. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 2, 162-207. ISSN 1388-6649.

Mol, J.A. (1999) It begjin fan de ridderoarders yn midsieusk Fryslân. De Vrije Fries, 78, 49-56. ISSN 0923-6279.

Mol, J.A. (1999) In ûnbekend kleaster fûn. Bernardahûs ûnder Lichtaard. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 5, 20-22. ISSN 1383-6560.

Nijdam, J.A. (1999) The loss of Old Frisian h in initial consonant clusters. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 51, 81-104. ISSN 0165-7305.

Noomen, P.N. (1999) De goederen van de abdij van Echternach in de Friese landen. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 2, 7-37. ISSN 1388-6649.

Book

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1999) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 10. Wûnseradiel Súd.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1999) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 9, Wûnseradiel en Boalsert.

Book Review

Brand, A.J. (1999) UNSPECIFIED Zeitschrift für Historische Forschung, 26/4, 592-594.

Dyk, S. (1999) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 61, 58-60. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. (1999) Recensie van Jarich Hoekstra. Taal en tongval, 50, 196-198. ISSN 0039-8691.

Mol, J.A. (1999) Kloosters in een laatmiddeleeuwse boom town. SIGNUM: nieuwsbrief, 10, 152-154. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1999) UNSPECIFIED Holland: Regionaal-historisch tijdschrift, 30, 411-414. ISSN 0166-2511.

Mol, J.A. (1999) UNSPECIFIED Millenium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 13, 76-80.

Mol, J.A. (1999) Complete archiefinventaris van Alden Biesen. SIGNUM: nieuwsbrief, 11, 9-11. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1999) Premonstratenzers in Oost-Friesland. SIGNUM: nieuwsbrief, 11, 56-61. ISSN 0929-7189.

Nijdam, J.A. (1999) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 61, 217-220. ISSN 0005-738X.

Nijdam, J.A. (1999) UNSPECIFIED Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 51, 238-240. ISSN 0165-7305.

Nijdam, J.A. (1999) UNSPECIFIED Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 51, 241-242. ISSN 0165-7305.

Noomen, P.N. (1999) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 61, 236-236. ISSN 0005-738X.

Chapter/Part of Book

Bijsterveld, A.J. and Thissen, B. and Noomen, P.N. (1999) Der niederländische Fernbesitz der Abtei Echternach im Früh- und Hochmittelalter. In: Die Abtei Echternach 698-1998, (pp. 203-228).

Boersma, P.Y.J. (1999) De leksikografy fan it Midfrysk. In: In Skiednis fan 'e Fryske taalkunde, (pp. 111-125).

Boersma, P.Y.J. (1999) De taalkunde fan it Midfrysk. In: In skiednis fan ’e Fryske taalkunde, (pp. 126-144).

Dykstra, A. (1999) De leksikografy fan it Nijfrysk. In: In skiednis fan 'e Fryske taalkunde, (pp. 191-212).

Gorter, D. (1999) Het Fries en het Nederlands. Enkele aspecten van de taal, de taalsituatie en de taalstudie. In: Vijftig jaar Neerlandistiek in Moravia, (pp. 111-123). Brunner Beitraege zur Germanistik und Nordistik, Band XIII, Sonderheft. L.R.G. Decloedt, W.W.K.H. Engelbrecht en K.Milkovi (red.), p 111-123. (Also in Czech: Fristina a Nizozemstina. Jednotlive aspekty jazyka, jazykova situace a studium jazyka, in: idem, pp 125-136)..

Hemminga, P. (1999) Regional Languages and Political Opportunities. In: Multilingual Cities and Language Policies/Villes plurilingues et politiques linguistiques, (pp. 297-312).

Hoekstra, E. (1999) Zo dronken als een kruiwagen en andere metaforen. In: In Vergelijking met Dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-enquête., (pp. 71-87).

Kuip van der, F.J. (1999) P - plokjild. In: Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal., (pp. 152-400).

Mol, J.A. (1999) Hoofdelngen en huurlingen. Militaire innovatie en de aanloop tot 1498. In: Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni, (pp. 65-84).

Mol, J.A. (1999) The Hospice of the German Nobility: Changes in the Admission Policy of the Teutonic Knights in the Fifteenth Century. In: Mendicants, Military Orders and Regionlaism in Medieval Europe, (pp. 115-130).

Mol, J.A. (1999) Kloosters in Friesland. In: Kloosterpad. Een bedevaart in het oosten van Friesland, (pp. 7-13).

Mol, J.A. (1999) Orde in de bronnen. Rekeningen als bron voor de geschiedenis van de Duitse Orde. In: Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van laatmiddeleeuws rekeningmateriaal, gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997, (pp. 122-132).

Noomen, P.N. (1999) De Friese vetemaatschappij: sociale structuur en machtsbases. In: Fryslân: staat en macht, (pp. 43-64).

Scholtmeijer, H. and Hoekstra, E. and Koppen van, M. (1999) Meloet, oeretoeter en dikkerd. In: In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête.

Sijens, H. (1999) Modernising the Lexicon of the Frisian language. In: Modernisierung des Wortschatzes europäischer Regional- und Minderheitensprachen, (pp. 195-205).

Versloot, A.P. (1999) Westerlauwerskfryske dialektology. In: In Skiednis fan 'e Fryske Taalkunde, (pp. 228-241).

Contribution to Periodical

Noomen, P.N. (1999) Sporen van twee stinstorens bij Hallum ontdekt, interview.

Doctoral Thesis

Vaart van der, J.H.P. (1999) Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland.

Editorship of Book

Dykstra, A. and Bremmer jr., R.H. (1999) In skiednis fan 'e Fryske taalkunde.

Frieswijk, J.A. and Huussen, A.H. and Kuiper, Y.B. and Mol, J.A. (1999) Fryslân, staat en macht 1450-1650.

Riemersma, A.M.J. and Jellema, Gosta (1999) Meiinoar thús yn Fryslân : De twataligens fan Fryslân en it ynboargerjen fan nij-ynkommelingen= Je thuisvoelen in Fryslân : De tweetaligheid van Fryslân en de inburgering van nieuwkomers.

Lecture

Hemminga, P. (1999) 'Fryslân 500' of de verloren eer van Juffrouw IJsselstein. Een feest in bestuurskundig perspectief.

This list was generated on Tue Sep 1 05:56:37 2015 CEST.