KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2000

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Brand, A.J. (2000) Floris en Jan van Boschhuijsen. Leidse edelen aan het Beierse en Bourgondische hof. Leidschrift historisch tijdschrift, 64-99. ISSN 0923-9146.

Duijff, P. (2000) Nij Frysk juridysk wurdboek. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 5, 66-69. ISSN 0032-4205.

Dyk, S. (2000) Komôf en betsjutting fan Nijfrysk wan. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 46-63. ISSN 0042-1235.

Gorter, D. (2000) Friezen fier om utens projekt. Pompeblèden., 71(2), 26-28.

Hoekstra, E. (2000) On D-pronouns and the movement of topic-features. Folia Linguistica, 33, 59-74. ISSN 0165-4004.

Hoekstra, E. (2000) ER in de dikke Van Dale: over functiewoorden in het woordenboek. Trefwoord. ISSN ****-****.

Hoekstra, E. (2000) Grammaticale Functies van -E en -EN in het Westfries en het Fries en taalcontactgestuurde veranderingen. Taal en tongval, 70, 136-149. ISSN 0039-8691.

Kuip van der, F.J. (2000) Fries in het WNT. Trefwoord, 2000. ISSN ****-****.

Mol, J.A. (2000) Fryske krigers en de krústochten. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 62, 1-26. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (2000) I.H. Gosses (1873-1940). In anty-romantikus? Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 6, 11-13. ISSN 1383-6560.

Nijdam, J.A. (2000) Het Oudwestfriese boeteregister Bireknade Bota (deel 1). Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 49, 81-113. ISSN 0042-1235.

Noomen, P.N. (2000) De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania VIII: Burmania, Te Birdingaterp, Te Hitsum en Gratinga. Genealogysk jierboek, jrg. 2000, 128-154. ISSN 0928-0480.

Visser, W. (2000) Frjemd wurdt eigener. Oer de âlde Frânske lienwurden yn it Frysk. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 64, 141-218. ISSN 0005-738X.

Book

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2000) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 11. Wymbritseradiel Noard en Snits.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2000) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 12. Wymbritseradiel Súd en Drylts.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2000) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 13. Menameradiel.

Book Review

Dyk, S. (2000) UNSPECIFIED Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 49, 64-72. ISSN 0042-1235.

Mol, J.A. (2000) In afwachting van de aangekondigde synthese. SIGNUM: nieuwsbrief, 12, 84-88. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (2000) Pacht en macht tussen de rivieren. SIGNUM: nieuwsbrief, 12, 17-26. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (2000) UNSPECIFIED Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 115, 317-318. ISSN 0165-0505.

Mol, J.A. (2000) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 61, 235-236. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (2000) Hulpwetenschap centraal. SIGNUM: nieuwsbrief, 12, 44-49. ISSN 0929-7189.

Nijdam, J.A. (2000) UNSPECIFIED Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 54, 202-206. ISSN 0165-7305.

Chapter/Part of Book

Brand, A.J. (2000) Hue de Lannoy. In: Les chevaliers de l'Ordre de la Toisoin d'or au XVe siecle, (pp. 14-17).

Gorter, D. (2000) It taallanskip yn Fryslan. In: Fryslan 2000, do libbest as in hert 2000., (pp. 82-83).

Kuip van der, F.J. (2000) Ploksel - puzzeltocht. In: Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal., (pp. 1-250).

Nijdam, J.A. (2000) Measuring Wounds in the Lex Frisionum and the Old Frisian Registers of Fines. In: Philologia Frisica Anno 1999. Lêzingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres 8, 9 en 10 desimber 1999, (pp. 180-203).

Noomen, P.N. (2000) De premonstratenzer kloosters en de Friese adelswereld. In: De Norbertijnen in Westlauwers Friesland, (pp. 25-49).

Noomen, P.N. (2000) Leeuwarden in de middeleeuwen. In: Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland, (pp. 46-77).

Sijens, H. (2000) Taalkorpora op 'e Fryske Akademy: in ferliking. In: Philologia Frisica anno 1999, (pp. 263-279).

Contribution to Periodical

Noomen, P.N. (2000) Interview aan Yme Kuiper over de oude Friese adel, in: Y. Kuiper & J. Frieswijk (red.),.

Noomen, P.N. (2000) De bolwerken van de oude Friese adel. Historicus Paul Noomen schrijft boek over middeleeuwse stinsen. Interview aan Pieter Anko de Vries.

Noomen, P.N. (2000) Interview over de middeleeuwse huisplaatsen in de Mjûmer onder Bakkeveen.

Noomen, P.N. (2000) Restanten onbekende stins Baaium gevonden, interview.

Doctoral Thesis

Hemminga, P. (2000) Het beleid inzake unieke regionale talen.

Editorship of Book

Boersma, P.Y.J. (2000) Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal, deel 17: ploksel-ridderkrús.

Duijff, P. (2000) Nederlands-Fries Juridisch Woordenboek met een index Fries-Nederlands.

Dykstra, A. (2000) Frysk-Ingelsk wurdboek / Frisian-English dictionary. With a corresponding English-Frisian Wordlist.

Riemersma, A.M.J. and Jellema, Gosta (2000) Bestjoere en foarutsjen.

Report

Gorter, D. (2000) The Frisian case: surveys and language policy. Workshop 7-8 october 1999, Donostia/San Sebastian..

This list was generated on Mon Aug 31 15:17:39 2015 CEST.