KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | G | H | J | K | M | N | T | V
Number of items: 45.

B

Blom, G. (2003) De âlde en moderne Snitser hurdsyldei. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 9, 18-20. ISSN 1383-6560.

Blom, G. (2003) Piksjitte by Haulerwyk âlde tradysje. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 37, 11-12. ISSN 0042-1367.

Boersma, P.Y.J. (2003) Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal, deel 19: siedstâle-skôgje.

Boersma, P.Y.J. and Hemminga, P. and Jansma, L. G. (2003) Philologia Frisica Anno 2002.

Brand, A.J. (2003) Mémoire individualisée et conscience communautaire: souvenir, charité et représentation au sein des élites de Leiden à a fin du Moyen Âge. In: Memoria, Communitas, Civitas. Memoire et identité urbaine au bas Moyen-Age, (pp. 85-113).

Brand, A.J. (2003) Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (pp. 22-37).

Brand, A.J. (2003) Preface. In: Memoria, Communitas, Civitas. Memoire et identité urbaine au bas Moyen-Age.

Brand, A.J. (2003) UNSPECIFIED Nederlands Economisch Historisch Archief, 17/2, 41-44.

Brand, A.J. (2003) UNSPECIFIED Holland: Regionaal-historisch tijdschrift. ISSN 0166-2511.

Brand, A.J. and Monnet, P. and Staub, M. (2003) Memoria, Communitas, Civitas. Memoire et identité urbaine au bas Moyen âge. Actes du colloque de 31 mars-1 avril 2000.

C

C. Hartholt, and Jager de, B. and J. Ytsma, (2003) Naar school in Dantumadeel: Onderzoek naar de schoolprestaties in de gemeente Dantumadeel.

C. Hartholt, and Jager de, B. and J. Ytsma, (2003) Naar school in Kollumerland: Onderzoek naar de schoolprestaties in de gemeente Kollumerland.

D

Dyk, S. (2003) UNSPECIFIED Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 52, 77-87. ISSN 0042-1235.

Dyk, S. (2003) UNSPECIFIED Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 52, 160-163. ISSN 0042-1235.

G

Gorter, D. (2003) De plaats van het Fries in de talige toekomst van Europa. In: De talige toekomst van Europa - volgens een plan?, (pp. 25-32). Publikaties van het Instituut voor Taalwetenschap, nr. 73. W.H. Jansen (red.).

Gorter, D. (2003) Nederlands en Fries op gespannen voet? Over ontwikkelingen in de taalverhoudingen in Fryslan. In: Het Nederlands van Nu en Straks (Waar gaat het Nederlands naar toe?), (pp. 84-94). J. Stroop (red.).

Gorter, D. (2003) Meertaligheid en bedreigde talen: de casus Friesland. Toegepaste Taalwetenschappen in Artikelen, 70(2), 27-38. http://www.anela.nl/TTWiAbstracts70.html#Gorter.

Gorter, D. (2003) Sociolinguistics in the Netherlands. Jahrbuch Sociolinguistics, 17, 168-180.

H

Hemminga, P. (2003) De kommunisearjende oerheid of de tút fan de kommissaris. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 2, 42-45. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2003) Steateferkiezings 2003: der falt net folle te kiezen. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 2, 3-8. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2003) Ynvestearje yn kwaliteit. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 2, 20-22. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2003) Besprek: Bartje Abbo-Tilstra, Om de sûnens fan it Fryske folk. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 65(3/4), 194-197. ISSN 0005-738X.

Hemminga, P. (2003) Besprek: C. Vlas, Hulpbetoon en afwering (Diss. RUG). It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 64(2), 174-178. ISSN 0005-738X.

Hemminga, P. (2003) Besprek: Kerst Huisman, Tusken Fryske dream en Nederlânske macht. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 65(3/4), 197-202. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. (2003) Frisian. Standardization in progress of a language in decay. In: Germanic Standardizations. Past to Present, (pp. 193-209).

Hoekstra, E. and Hut, A (2003) Ta de nominalisearjende efterheaksels -ENS en -HEID. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 65, 19-39. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. (2003) Taaldatabanken op het gebied van het Fries. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 8, 58-62. ISSN 0040-7550.

Hoekstra, E. (2003) Taaldatabanken op it mêd fan it Frysk. In: Philologia Frisica 2002, (pp. 55-64).

Hoekstra, E. (2003) Vive la différence? Autochtone beschimpingen van het afwijkende in Friesland. In: Aan taal herkend. Het bewustzijn van dialectverschil., (pp. 75-86).

J

Jager de, B. (2003) Leesbegrip, leesplezier en de Friese taalnorm: Een onderzoek naar de invloed van de taalnorm op leesbegrip en leesplezier.

K

Kuip van der, F.J. (2003) De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen.

M

Meer van der, P.L.G. (2003) Sociolinguistic research data. Data News : Steinmetz Archive Newsletter, 20, 12-13. ISSN 1380-734x.

Mol, J.A. (2003) Barrahûs en it Burgumer kleaster. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 9, 6-12. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (2003) Die Wirtschaftsführung der Ritterorden in den friesischen Ländern. In: Die Ritterorden in der europäischen wirtschaft des Mittelalters, (pp. 107-128).

Mol, J.A. (2003) Friesische Freiheit im Kirchspiel und Kloster. In: Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende, (pp. 194-245).

Mol, J.A. (2003) Keatse en kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 9, 21-23. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (2003) Visitaties binnen de Duitse Orde ontsloten. SIGNUM: nieuwsbrief, 15, 93-96. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2003) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 16. Westdongeradiel.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2003) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 17. Eastdongeradiel en Dokkum.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2003) Prekadastrale Atlas fan Fryslân: de pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de floreen- en stimkohieren. 17 delen, verschenen van 1988 tot 2003. (Opstellen in dl. II (1989), IV (1990) en VI (1993) afzonderlijk genoteerd).

N

Nijdam, J.A. (2003) De Aldfryske lea. Hjir. Frysk Literêr Tydskrift, 32, 6-80. ISSN 1384-0614.

T

Trompetter, C. and Meer van der, P.L.G. (2003) Registers fan de Personele Ymposysje út 1578 (yn Excel).

V

Versloot, A.P. (2003) Fries in Holland in de 17e eeuw. Taal en tongval, 55, 1-40. ISSN 0039-8691.

Visser, W. (2003) Lange en koarte ienlûden yn it Frysk: in reaksje op De Haan (1999). Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 52, 130-154. ISSN 0042-1235.

Visser, W. (2003) Patroanen yn ferlytsingsnammen. In: Philologia Frisica anno 2002. Lêzingen fan it sechtjinde Frysk Filologekongres 11, 12 en 13 desimber 2002., (pp. 263-305).

This list was generated on Sat Aug 29 04:22:24 2015 CEST.