KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Blom, G. (2003) De âlde en moderne Snitser hurdsyldei. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 9, 18-20. ISSN 1383-6560.

Blom, G. (2003) Piksjitte by Haulerwyk âlde tradysje. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 37, 11-12. ISSN 0042-1367.

Gorter, D. (2003) Meertaligheid en bedreigde talen: de casus Friesland. Toegepaste Taalwetenschappen in Artikelen, 70(2), 27-38. http://www.anela.nl/TTWiAbstracts70.html#Gorter.

Gorter, D. (2003) Sociolinguistics in the Netherlands. Jahrbuch Sociolinguistics, 17, 168-180.

Hemminga, P. (2003) De kommunisearjende oerheid of de tút fan de kommissaris. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 2, 42-45. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2003) Steateferkiezings 2003: der falt net folle te kiezen. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 2, 3-8. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2003) Ynvestearje yn kwaliteit. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 2, 20-22. ISSN 1571-4020.

Hoekstra, E. and Hut, A (2003) Ta de nominalisearjende efterheaksels -ENS en -HEID. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 65, 19-39. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. (2003) Taaldatabanken op het gebied van het Fries. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 8, 58-62. ISSN 0040-7550.

Meer van der, P.L.G. (2003) Sociolinguistic research data. Data News : Steinmetz Archive Newsletter, 20, 12-13. ISSN 1380-734x.

Mol, J.A. (2003) Barrahûs en it Burgumer kleaster. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 9, 6-12. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (2003) Keatse en kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 9, 21-23. ISSN 1383-6560.

Nijdam, J.A. (2003) De Aldfryske lea. Hjir. Frysk Literêr Tydskrift, 32, 6-80. ISSN 1384-0614.

Versloot, A.P. (2003) Fries in Holland in de 17e eeuw. Taal en tongval, 55, 1-40. ISSN 0039-8691.

Visser, W. (2003) Lange en koarte ienlûden yn it Frysk: in reaksje op De Haan (1999). Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 52, 130-154. ISSN 0042-1235.

Book

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2003) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 16. Westdongeradiel.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2003) Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 17. Eastdongeradiel en Dokkum.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (2003) Prekadastrale Atlas fan Fryslân: de pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de floreen- en stimkohieren. 17 delen, verschenen van 1988 tot 2003. (Opstellen in dl. II (1989), IV (1990) en VI (1993) afzonderlijk genoteerd).

Book Review

Brand, A.J. (2003) UNSPECIFIED Nederlands Economisch Historisch Archief, 17/2, 41-44.

Brand, A.J. (2003) UNSPECIFIED Holland: Regionaal-historisch tijdschrift. ISSN 0166-2511.

Dyk, S. (2003) UNSPECIFIED Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 52, 77-87. ISSN 0042-1235.

Dyk, S. (2003) UNSPECIFIED Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 52, 160-163. ISSN 0042-1235.

Hemminga, P. (2003) Besprek: Bartje Abbo-Tilstra, Om de sûnens fan it Fryske folk. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 65(3/4), 194-197. ISSN 0005-738X.

Hemminga, P. (2003) Besprek: C. Vlas, Hulpbetoon en afwering (Diss. RUG). It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 64(2), 174-178. ISSN 0005-738X.

Hemminga, P. (2003) Besprek: Kerst Huisman, Tusken Fryske dream en Nederlânske macht. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 65(3/4), 197-202. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (2003) Visitaties binnen de Duitse Orde ontsloten. SIGNUM: nieuwsbrief, 15, 93-96. ISSN 0929-7189.

Chapter/Part of Book

Brand, A.J. (2003) Mémoire individualisée et conscience communautaire: souvenir, charité et représentation au sein des élites de Leiden à a fin du Moyen Âge. In: Memoria, Communitas, Civitas. Memoire et identité urbaine au bas Moyen-Age, (pp. 85-113).

Brand, A.J. (2003) Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (pp. 22-37).

Brand, A.J. (2003) Preface. In: Memoria, Communitas, Civitas. Memoire et identité urbaine au bas Moyen-Age.

Gorter, D. (2003) De plaats van het Fries in de talige toekomst van Europa. In: De talige toekomst van Europa - volgens een plan?, (pp. 25-32). Publikaties van het Instituut voor Taalwetenschap, nr. 73. W.H. Jansen (red.).

Gorter, D. (2003) Nederlands en Fries op gespannen voet? Over ontwikkelingen in de taalverhoudingen in Fryslan. In: Het Nederlands van Nu en Straks (Waar gaat het Nederlands naar toe?), (pp. 84-94). J. Stroop (red.).

Hoekstra, E. (2003) Frisian. Standardization in progress of a language in decay. In: Germanic Standardizations. Past to Present, (pp. 193-209).

Hoekstra, E. (2003) Taaldatabanken op it mêd fan it Frysk. In: Philologia Frisica 2002, (pp. 55-64).

Hoekstra, E. (2003) Vive la différence? Autochtone beschimpingen van het afwijkende in Friesland. In: Aan taal herkend. Het bewustzijn van dialectverschil., (pp. 75-86).

Mol, J.A. (2003) Die Wirtschaftsführung der Ritterorden in den friesischen Ländern. In: Die Ritterorden in der europäischen wirtschaft des Mittelalters, (pp. 107-128).

Mol, J.A. (2003) Friesische Freiheit im Kirchspiel und Kloster. In: Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende, (pp. 194-245).

Visser, W. (2003) Patroanen yn ferlytsingsnammen. In: Philologia Frisica anno 2002. Lêzingen fan it sechtjinde Frysk Filologekongres 11, 12 en 13 desimber 2002., (pp. 263-305).

Doctoral Thesis

Kuip van der, F.J. (2003) De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen.

Editorship of Book

Boersma, P.Y.J. (2003) Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal, deel 19: siedstâle-skôgje.

Boersma, P.Y.J. and Hemminga, P. and Jansma, L. G. (2003) Philologia Frisica Anno 2002.

Brand, A.J. and Monnet, P. and Staub, M. (2003) Memoria, Communitas, Civitas. Memoire et identité urbaine au bas Moyen âge. Actes du colloque de 31 mars-1 avril 2000.

Report

C. Hartholt, and Jager de, B. and J. Ytsma, (2003) Naar school in Dantumadeel: Onderzoek naar de schoolprestaties in de gemeente Dantumadeel.

C. Hartholt, and Jager de, B. and J. Ytsma, (2003) Naar school in Kollumerland: Onderzoek naar de schoolprestaties in de gemeente Kollumerland.

Jager de, B. (2003) Leesbegrip, leesplezier en de Friese taalnorm: Een onderzoek naar de invloed van de taalnorm op leesbegrip en leesplezier.

Trompetter, C. and Meer van der, P.L.G. (2003) Registers fan de Personele Ymposysje út 1578 (yn Excel).

This list was generated on Wed Sep 2 08:25:47 2015 CEST.