KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Boersma, P.Y.J. (2004) Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal, deel 20: skogrûn-spoanne.

Brand, A.J. (2004) UNSPECIFIED Tijdschrift voor Maritieme Geschiedenis.

Brand, A.J. (2004) UNSPECIFIED Tijdschrift voor Geschiedenis. ISSN 0040-7518.

Brand, A.J. (2004) Op weg naar een Hanze Studie Centrum aan de Groninger Universiteit. Groniek. Historisch Tijdschrift, 163, 277-290.

Hemminga, P. (2004) Alarmfaze Oranje: de hiele wrâld yn ûnstjoer. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 8-10. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Fan gûne nei euro of it dualisme by gemeente en provinsje. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 3-6. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Goodbye Saailân. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 3-6. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Mefrou G. G. Faber-Hornstra ta oantinken. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 20-22. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Skaaimerken en stânpunten fan de wethâlders yn Fryslân. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 47-77. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. and Scholtmeijer, H. (2004) The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht. Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor Germaanse filologie, 93, 77-149. ISSN 0024-1482.

Jager de, B. (2004) Leasbegryp, nocht oan leazen en de Fryske taalnoarm. De Pompeblèden : tydskrift foar Fryske stadzje, 75(1), 4-6.

Jager de, B. (2004) Piramide in de gemeente Smallingerland: Verslag van een evaluatie-onderzoek.

Kuip van der, F.J. (2004) Gysbert Japix en it sprekwurd. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 20-47. ISSN 0005-738X.

Kuip van der, F.J. (2004) Register op: De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen.

Kuiper, J. and Hemminga, P. (2004) Bestuur en politiek. In: waar blijft de tijd 500 jaar Liwwadden, (pp. 251-270).

Meer van der, P.L.G. (2004) Resinsje. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66(2), 158-161. ISSN 0005-738X.

Meer van der, C. (2004) Mercator-Education : New developments for a Central Service. In: Sprachinseln in Europa.

Mol, J.A. (2004) De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie? Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 10, 16-20. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (2004) De kloostergoederen in Friesland na de Reformatie. SIGNUM: nieuwsbrief, 16, 87-98. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (2004) Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen.

Mol, J.A. (2004) Het uithofsysteem van het klooster Bergum in Friesland. Historisch geografisch tijdschrift, 22, 73-85. ISSN 0167-9775.

Mol, J.A. (2004) Vorsten en edelen als bouwheren van stenen kerken. Millenium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 17, 145-153.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. and Strating, S.M. (2004) Het Historisch GIS Fryslân en zijn belang voor het onderzoek naar bezits- en machtsverhoudingen voor 1850.

Mol, J.A. and Post, J. (2004) De Epposteen van Rinsumageest. Bulletin KNOB, 103, 109-121. ISSN 0166-0470.

Mol, J.A. (2004) Boerderijenboek Hennaarderadeel, door D.J. van der Meer.

Mol, J.A. (2004) De Bonifatiusabdij. In: Geschiedenis van Dokkum, hart van Noordelijk Oostergo, (pp. 50-51).

Mol, J.A. (2004) Drie paarden en een harnas. SIGNUM: nieuwsbrief, 16, 162-164. ISSN 0929-7189.

Nijdam, J.A. (2004) Friese ideologie in de Middeleeuwen. Madoc. Ttijdschrift over de Middeleeuwen, 18(2), 114-117. ISSN 0922-369X.

Noomen, P.N. (2004) Kerstening en kerkstichting in Friesland, in de bijlage Bonifatius. Friesch Dagblad, 2004, 25-. ISSN 1574-082X.

Noomen, P.N. and Mol, J.A. (2004) Bonifatius begon aan de top en met de Friezen had hij weinig. Interview aan Ton Crijnen.

Ruijven van, E.C.M. (2004) Onderwijseffectiviteit in Fryslân.

Sijens, H. (2004) Neologismen yn it Frysk - 'Wat wy net hawwe dat liene wy'. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 256-298. ISSN 0005-738X.

Versloot, A.P. (2004) Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 75, 2-3. ISSN 0032-4205.

Versloot, A.P. (2004) Stedsk: in nuver grienmank? De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 75, 42-44. ISSN 0032-4205.

This list was generated on Sun Mar 29 08:08:46 2015 CEST.