KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Article

Dyk, S. (2006) De oergong rd>z en rt>ts yn it Skiermûntseagersk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 55, 80-110. ISSN 0042-1235.

Dykstra, A. (2006) J.H. Halbertsma: Sexual Language and the Lexicon Frisicum (1872). Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America, 27, 21-35.

Gorter, D. (2006) Yn memoriam Jehannes Ytsma (1957-2005). Út de smidte fan de Fryske Akademy, 40(1), 5-6.

Gorter, D. (2006) Introduction: the Study of the Linguistic Landscape as a New Approach to Multilingualism. International Journal of Multilingualism, 3(1), 1-6.

Hemminga, P. (2006) De provinsjale garânsje op wolwêzen. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 5, 6-8. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2006) Oer earn en mosk of de Fryske ambysjes. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 5, 9-11. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2006) Rys mei rezinen. Nochris oer de Joast Halbertsmapriis. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 5, 24-26. ISSN 1571-4020.

Hoekstra, E. (2006) Oer de datearring en it auteurskip fan 'Ansck in Houck'. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 55, 48-58. ISSN 0042-1235.

J. Cenoz, and Gorter, D. (2006) The Linguistic Landscape and Minority Languages. International Journal of Multilingualism, 3(1), 67-80.

Kuip van der, F.J. (2006) The 17th Century Frisian Burmania-Proverbs: International or Home-made? Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship., 23, 309-326. ISSN 0743-782X.

Mol, J.A. (2006) Galgen in laatmiddeleeuws Friesland. De Vrije Fries, 86, 95-140. ISSN 0923-6279.

Mol, J.A. (2006) Klaarkamp bij Rinsumageest; de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 12, 5-12. ISSN 1383-6560.

Nijdam, J.A. (2006) ‘Als zijn vijf zintuigen daardoor beschadigd zijn ...’. Madoc. Ttijdschrift over de Middeleeuwen, 20, 196-197, 199, 221, 233, 251, 263. ISSN 0922-369X.

Riemersma, A.M.J. (2006) Europeesk taalmozayk in Baskelân. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 77, 48-49. ISSN 0032-4205.

Velden van der, S. and Visser, W. (2006) Strikes in the Netherlands and South Africa, 1900-1998: a comparison, in: , vol. 30, nr. 1, 2006, pp. 51-75. South African Journal of Labour Relations, 30, 51-75.

Versloot, A.P. (2006) It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck'. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 55, 131-139. ISSN 0042-1235.

Book

Gorter, D. (2006) Linguistic Landscape: a New Approach to Multilingualism. D. Gorter (ed.) Special issue of the journal. Also published as a hardcover book..

Meer van der, P.L.G. and Gorter, D. (2006) Bibliografy fan Jehannes Ytsma (1957-2005).

Vaart van der, J.H.P. and Vries de, D. (2006) Historische plattegronden van Nederlandse steden, deel 11.1, de Elf Steden van Friesland / de Alve stêden fan Fryslân. Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum / Dokkum, Harns, Hylpen, Starum en Warkum.

Book Review

Hemminga, P. (2006) Besprek Jacob van der Bij/Renze W. Valk, Fries in het voortgezet onderwijs, een Echternachse processie. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 68(3/4), 182-188. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. (2006) Review of G. Reershemius. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 67, 236-242. ISSN 0005-738X.

Slofstra, B. (2006) It Kirkê-ferhaal yn de oersetting fan Klaas Bruinsma. Hjir. Frysk Literêr Tydskrift, 35(5), 21-29. ISSN 1384-0614.

Versloot, A.P. (2006) Kathrin S. Bussmann, Diphthongs in Frisian, a comparative analysis ofphonemic inventories past and present. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 55(1-2), 59-61. ISSN 0042-1235.

Visser, W. (2006) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 68(1/2), 53-55. ISSN 0005-738X.

Chapter/Part of Book

Berg van den, B.L. and Goeman, A.C.M. and Reenen van, P. and Versloot, A.P. (2006) Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects. In: Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 - August 2, 2003, (pp. 62-80).

Brand, A.J. (2006) Appointment strategies at the Court of duke Philip the Good; new applications of old mechanisms. In: The Court as a Stage: England and the Low Countries in the Later Middle Ages, (pp. 85-100).

Brand, A.J. (2006) The Low Countries between the Hanse and Livonia. In: Beyond tradtional borders. Eight centuries of Dutch-Latvian relations, (pp. 27-34).

Cenoz, J. and Gorter, D. (2006) Hizkuntza paisaia eta eleaniztasuna: hizkuntzen funtzio informatibo eta sinbolikoak (Linguistic Landscape and Multilingualism: the informative and symbolic function of languages). In: Hizkuntzak ikasten eta erabiltzen, (pp. 267-281). J.Cenoz and D.Lasagabaster (eds.).

Gorter, D. (2006) Minorities and Language. In: Encyclopedia of Language and Linguistics, (pp. 156-159). 2nd edition. K. Brown (ed in chief). doi:10.1016/B0-08-044854-2/01295-5.

Gorter, D. (2006) Soziolinguistische Bibliographie europaeischer Länder fuer 2004 -Niederlaende. In: Sociolinguistica (Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik), 20, (pp. 242-248).

Gorter, D. (2006) Further Possibilities for Linguistic Landscape Research. In: Linguistic Landscape (A New Approach to Multilingualism., (pp. 81-89). D. Gorter (ed.).

Hemminga, P. (2006) The Fryske Nasjonale Partij: Frisian and Federal in the Netherlands. In: Autonomist parties in Europe: Identity Politics and the Revival of the Territorial Cleavage, (pp. 141-160).

Hemminga, P. (2006) Westfriesland/Fryslân: Kontinuität und Wandel. In: Die Frieslande, (pp. 36-63).

Hoekstra, E. and Foolen, A. and van Alphen, I. and Lammers, H. and Mazeland, H. and Pascual, E. (2006) Het Quotatieve VAN. In: Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 76. Thema's en trends in de sociolinguïstiek 5, (pp. 137-149).

Kuip van der, F.J. (2006) T - tinken. In: Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal., (pp. 127-400).

Meer van der, P.L.G. (2006) Literatuur. In: De Elf steden van Friesland : Het eerste deel: Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum, (pp. 152-155).

Meer van der, C. (2006) Implementing Language Legislation In Education. In: Implementing Language Legislation : Partnership for Diversity, (pp. 16-17).

Meer van der, C. (2006) Mercator-Education: A support service. In: Voces Diversae: Lesser-Used Language Education In Europe, (pp. 163-169).

Mol, J.A. (2006) The Dutch Presence in the Teutonic Order. In: Beyond Traditional Borders. Eight Centuries of Latvian-Dutch relations, (pp. 19-26).

Mol, J.A. (2006) Het Broereklooster van Bolsward: een kort historisch overzicht. In: Onder dak. De Broerekerk van Bolsward, (pp. 7-19).

Mol, J.A. (2006) The Hospitaller Sisters in Frisia. In: Hospitaller Women in the Middle Ages, (pp. 179-208).

Mol, J.A. (2006) Trying to Survive. The Military Orders in Utrecht, 1580-1620. In: The Military Orders and the Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition, (pp. 181-208).

Mol, J.A. (2006) Een premonstratenzer landschap in Friesland: het 'imperium'' van Lidlum en Monnikebajum ruimtelijk bezien. In: Norbertijner Abdij-economie en landschap, (pp. 31-51).

Mol, J.A. (2006) Frisia. In: The Crusades. An Encyclopedia, (pp. 487-489).

Mol, J.A. (2006) Terug naar Goes. In: Een geslaagde allochtoon. Ir Hein Ehrhardt 80 jaar, (pp. 19-23).

Contribution to Periodical

Hemminga, P. (2006) De opkomst van de snel afrekenende kiezer.

Hemminga, P. (2006) In 'educational valley'of in ûnderwiisdelte?

Doctoral Thesis

Faber, N.R. (2006) Knowledge in sustainable behaviour: using knowledge-based decision support systems for the improvement of sustainability.

Editorship of Book

Boersma, P.Y.J. (2006) Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal, deel 22: stûpert-tinken.

Corbellini, S. and Goudriaan, K. and Mol, J.A. and Tervoort, A. (2006) Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek.

Report

Brand, A.J. (2006) The German Hanse as a Distant Mirror.

Mol, J.A. (2006) De historisch-geografische structuur van terp en klooster Klaarkamp bij Rinsumageest.

This list was generated on Sat Aug 29 10:35:40 2015 CEST.