KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 123.

Article

Duijff, P. (2010) Fan A oant Z. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 9, 34-. ISSN 1571-4020.

Faber, N.R. and Peters, K. and Maruster, L. and Jorna, R.J. (2010) Sense Making of (Social) Sustainability: A Behavvioral and Knowledge Approach. International Studies of Management & Organization, 40, 8-22. ISSN 0020-8825.

Gerrits, M. (2010) Schieringers, Vetkopers en het einde van de Friese vrijheid. De historiografie van veten en partijen in een overgangssituatie. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123, 254-267. ISSN 0040-7518.

Hemminga, P. (2010) Wethâlder yn Fryslân: amt, weryndieling en dualisme. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 72, 91-121. ISSN 0005-738X.

Hemminga, P. (2010) Ljouwerter desibellen. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 9, 54-55. ISSN 1571-4020.

Hoekstra, E. (2010) Oer FOLLE en 'WEINICH' yn it Nijfrysk en it Midfrysk. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 72, 55-68. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. (2010) 150 Jier Frysk Toaniel. Friesch Dagblad, 23-01-2010. ISSN 1574-082X.

Hoekstra, E. (2010) Memsk. Friesch Dagblad, 12-6-2010. ISSN 1574-082X.

Hoekstra, E. (2010) Mist it Stedsk de Boat? Friesch Dagblad, 20-3-2010. ISSN 1574-082X.

Hoekstra, E. (2010) Twa talen yn 'e holle. Friesch Dagblad, 01-05-2010. ISSN 1574-082X.

Hoekstra, E. and Jansen, M.M. (2010) Het Fries als taalfamilie. Kennislink, (27-01-10). ISSN ....-.....

Jorna, R.J. (2010) The Relevance of Knowledge (Management) for social and organizational Sustainability: An Introduction. International Studies of Management & Organization, 40, 3-7. ISSN 0020-8825.

Mol, J.A. (2010) Riddersporen en kloostermoppen. De Veenbrief, 16-21. ISSN 1380-1198.

Mol, J.A. and Koorn, F.W.J. (2010) Netwerken voor het Heilige Land. Jacob van Zuden en de expansie van de johannieters in het bisdom Utrecht. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 12 (2009), 146-174. ISSN 1388-6649.

Nijdam, J.A. (2010) Belichaamde eer, wraak en vete. Een historisch- en cognitief-antropologische benadering. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123, 192-207. ISSN 0040-7518.

Nijdam, J.A. (2010) ‘Klinkende munten en klinkende botsplinters in de Oudfriese rechtsteksten: continuïteit, discontinuïteit, intertekstualiteit’. De Vrije Fries, 89, 45-66. ISSN 0923-6279.

Nijdam, J.A. (2010) Hoogtepunt van een genre: het middeleeuwse boeteregister van Kampa Jeldric, thingmon in Fivelgo. Historisch Jaarboek Groningen, 2010. ISSN 1570-3916.

Nijdam, J.A. (2010) Wat was een mensenleven waard? Over weergeld en compensatie, in het bijzonder in middeleeuws Friesland. Madoc. Ttijdschrift over de Middeleeuwen, 24, 195-205. ISSN 0922-369X.

Peters, K. and Maruster, L. and Jorna, R.J. (2010) Knowledge claim evaluation: a fundamental issue for Knowledge Management. Journal of Knowledge Management, 14, 243-257. ISSN 1367-3270.

Slofstra, B. and Hoekstra, E. and Versloot, A.P. (2010) Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeïnvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries. Taal en tongval, 21-44. ISSN 0039-8691.

Visser, W. (2010) Flaainammen yn it Frysk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 59, 1-78. ISSN 0042-1235.

Book

Arocena-Egaña, E. and Douwes, R. M. and Hanenburg, M.H.N. (2010) Frisian and Basque Multilingual Education: A Comparison of the Province of Fryslân and the Basque Autonomous Community.

Douwes, R. M. and Hanenburg, M.H.N. and Lotti, B.N.M. (2010) Languages and Language Education in Fryslân.

Book Review

Hemminga, P. (2010) Foar de pakesizzers fan Fedde Schurer. Ensafh, 2, 18-25. ISSN 1877-8097.

Hemminga, P. (2010) Besprek Engelen in Oudehorne (Diss. RUG, 2010). It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 72(3/4), 291-299. ISSN 0005-738X.

Hemminga, P. (2010) Besprek Linguistic Landscapes in the Netherlands (Diss. UvA). Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 59(3-42), 178-184. ISSN 0042-1235.

Hoekstra, E. (2010) Bespreking van "J.M. van der Horst (2008) Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis". It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 72(1/2), 130-138. ISSN 0005-738X.

Meer van der, P.L.G. (2010) Besprek Lokkich Fryslân. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 72(1/2), 139-141. ISSN 0005-738X.

Riemersma, A.M.J. (2010) Review : Towards multilingual education / Jasone Cenoz. Language, Culture and Curriculum, 23. ISSN 0790-8318.

Sijens, H. (2010) Van Dale online: uitgeklede woordenboekapplicatie. Trefwoord. ISSN ....-.....

Chapter/Part of Book

Boersma, P.Y.J. (2010) WFT: The comprehensive Frisian Dictionary (Wurdboek van de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress, (pp. 1463-1470).

Brand, A.J. (2010) Het vertekend beeld van de Hanze. Ideologische en politieke misvattingen over een middeleeuwse koopliedengemeenschap. In: Identiteitspolitiek. Media en de constructie van het gemeenschapsgevoel, (pp. 85-97).

Duijff, P. (2010) The language norm in a century of Frisian dictionaries. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress, (pp. 1471-1484).

Hoekstra, E. (2010) On the interruption of Verb-Raising clusters by nonverbal material. In: Structure Preserved. Studies in syntax for Jan Koster., (pp. 175-184).

Hoekstra, E. (2010) Grammatical information in dictionaries. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress, (pp. 1007-1012).

Kuip van der, F.J. (2010) Dictionaries and their influence on language purification in minority languages. The case of Frisian. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress, (pp. 1497-1504).

Mol, J.A. (2010) Bezitsverwerving en goederenbeheer van de abdij van Aduard. In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling, (pp. 173-202).

Mol, J.A. and Delvigne, J. (2010) Het klooster, het land en het water. In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling, (pp. 153-172).

Mol, J.A. and Ekamper, P. (2010) De kadastrale kapstok: HISGIS Fryslân als model voor een Nederlands basissysteem. In: Tijd en ruimte: nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen, (pp. 198-209).

Mol, J.A. and Moolenbroek van, J.J. (2010) Inleiding. In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling, (pp. 9-18).

Mol, J.A. (2010) Emo. In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, (pp. 575-).

Mol, J.A. (2010) Menko. In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, (pp. 1103-).

Mol, J.A. (2010) Vitae abbatum Orti Sancte Marie. In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, (pp. 1487-).

Mol, J.A. (2010) Stellingwerf en Schoterland als vrije Friese landsgemeenten en hun strijd met de bisschop van Utrecht. In: Soe sullen die Stellinge. Lezingen van het Historisch Symposium Stellingwarf 700, (pp. 11-31).

Sijens, H. and Depuydt, K. (2010) Wurdboek fan de Fryske taal/Dictionary of the Frisian Language online: new possibilities, new opportunities. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress, (pp. 726-732).

Stapel, R.J. and Vollmann-Profe, G. (2010) Cronike van der Duytscher Oirden. In: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, (pp. 328-329).

Versloot, A.P. and Slofstra, B. (2010) The Frisian Language Database as a tool for semantic research. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress, (pp. 1399-1404).

Contribution to Periodical

Hemminga, P. (2010) Neipetear ferkiezings Twadde Keamer.

Hemminga, P. (2010) Oer (yn)formaasje kolleezjes fan B en W.

Hemminga, P. (2010) Oer de Twadde Keamer-ferkiezings.

Hemminga, P. (2010) Oer de sweevjende kiezer.

Hemminga, P. (2010) Oer it trochrekkenjen fan partijprogramma's.

Hemminga, P. (2010) Oer riedsferkiezings 3 maart 2010.

Hemminga, P. (2010) Minder ambtenaren geen besparing.

Jorna, R.J. (2010) Laboratorium van meertaligheid.

West van der, J.F. (2010) It ferhaal fan de Fryske taal.

Editorship of Book

Brand, A.J. and Knol, E. (2010) Koggen, kooplieden en kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk.

Mol, J.A. and Moolenbroek van, J.J. (2010) De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling.

Lecture

Boomstra, N.W. (2010) Seminar: Meer taal, meer kans.

Brand, A.J. (2010) De Hanze: handel en scheepvaart in de middeleeuwen.

Brand, A.J. (2010) Friese steden en de Hanze: samenwerking en concurrentie.

Brand, A.J. (2010) Groningen en de Zuiderzeesteden in de Hanze.

Brand, A.J. (2010) HISGIS en de Friese elites in stad en platteland (1600-1800).

Duijff, P. (2010) The Aim and the Contributions of the Frisian Language Desk.

Duijff, P. (2010) Fariasy in ut Stadfries.

Dykstra, A. (2010) Over de lexicografie van het Fries.

Hemminga, P. (2010) Partijen en verkiezingen.

Hemminga, P. (2010) Oerheid en Taal.

Hoekstra, E. (2010) Syntactic (grammatical) information in dictionaries.

Hoekstra, E. and Versloot, A.P. (2010) On the origin of Frisian –nis and –ens: selforganisation in grammar by probabilistic learning (-ENS and -HEID in German, Dutch, English and Frisian).

Hoekstra, E. and Versloot, A.P. (2010) Linguistic Gravity. Changes in Frisian under the influence of Dutch.

Kuip van der, F.J. (2010) Dictionaries and their influence on language purification in minority languages. The case of Frisian.

Meer van der, C. (2010) Civil Society Platform to promote Multilingualism ; Workgroup Education.

Meer van der, C. (2010) Distance Learning & Good Practice in Europe.

Meer van der, C. (2010) Het Mercator Kenniscentrum, platform voor meertaligheid in Europa.

Meer van der, C. (2010) The Mercator Research Centre : Gateway to Europe.

Meer van der, C. (2010) 2012 ICLASP 13, Leeuwarden, Fryslân, The Netherlands.

Meer van der, C. (2010) Activities and Projects on Multilingualism with a focus on Regional and Minority Languages.

Meer van der, C. (2010) Civil Society Platform Working Group Education.

Meer van der, C. (2010) Het Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren.

Meer van der, C. (2010) The Mercator Research Centre : "Multilingualism in Fryslân and Europe".

Meer van der, C. (2010) "The Mercator Research Centre : A service at hand".

Meer van der, C. (2010) The Mercator Research Centre, Research and Activities.

Mol, J.A. (2010) De geschiedenis van de commanderij Schoten van de Duitse Orde.

Mol, J.A. (2010) Friesland en de ridders van de Duitse Orde.

Mol, J.A. (2010) Het middeleeuws historisch onderzoek aan de Fryske Akademy.

Mol, J.A. (2010) Kleasters yn it Boarngebiet.

Mol, J.A. (2010) Lekenbroeders in de middeleeuwse kloosters in het Noorden.

Mol, J.A. (2010) Riddersporen en kloostermoppen.

Noomen, P.N. (2010) De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners.

Noomen, P.N. (2010) Domaniale structuren in vroeg-middeleeuws Friesland: naar aanleiding van de Rechtsomgang van Franekeradeel, nr. 9-10.

Riemersma, A.M.J. (2010) European Charter (ETS 148) Language Learning and Multilingual Education ( presentation).

Riemersma, A.M.J. (2010) European Language Policies and the Development of Frisian (1980-2010).

Riemersma, A.M.J. (2010) Taalplenning docht derta!

Riemersma, A.M.J. (2010) Trijetalich Ûnderwiis.

Riemersma, A.M.J. and Meer van der, C. (2010) The Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning : Research and activities.

Riemersma, A.M.J. (2010) Higher Education and Research on Multilingualism - Challenge or Opportunity.

Riemersma, A.M.J. (2010) In wurd fan wearde.

Riemersma, A.M.J. (2010) Multilingual Early Language Transmission MELT Project.

Riemersma, A.M.J. (2010) Multilingualism for all: How to implement European language policy developments trhough universities and teacher training.

Riemersma, A.M.J. (2010) An international perspective on the promotion of Language and Cultures within communities.

Sijens, H. and Depuydt, K. (2010) Wurdboek fan de Fryske taal/Dictionary of the Frisian Language online: new possibilities, new opportunities.

Sijens, H. (2010) Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek der Friese taal online: Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen.

Sijens, H. and Depuydt, K. (2010) Clarin-NL project WFT-GTB.

Strating, S.M. (2010) HisGis: alle ins en outs.

Vaart van der, J.H.P. (2010) Aandacht voor bijzondere boerderijtypen in Fryslân.

Vaart van der, J.H.P. (2010) De minder bekende boerderijtypen in Friesland.

Vaart van der, J.H.P. (2010) Lânskipsbiografy en de Mieden.

Vaart van der, J.H.P. (2010) Lânskipsskiednis fan de Noardlike Wâlden.

Versloot, A.P. (2010) Hoe Fries is Holland(s)?; Over de problemen van interpretatie van Frisismen versus Kustgermaans.

Versloot, A.P. and Slofstra, B. (2010) The Frisian Language Database as a tool for semantic research.

Weijs, R. and Faber, N.R. (2010) Sustainable innovation: in search for the value added configuration.

West van der, J.F. (2010) Fryslan, the Frisian language and the European perspective.

West van der, J.F. (2010) Meertaligens en minderheidstalen.

Report

Dykstra, A. (2010) A small language, a large dictionary.

Faber, N.R. and Jorna, R.J. (2010) Multi-actor systems and its organizational form: planning and communication of dispatchers and passengers in the Netherlands Railways.

Faber, N.R. and Jorna, R.J. (2010) Learning environments for sustainable innovation: first steps in designing organizational settings for learners.

Hemminga, P. (2010) Management fan it Fryske taalbelied.

Hemminga, P. (2010) Inkelde opmerkingen oer 'Vitaal Opsterland.

Jorna, R.J. and Hadders, Henk (2010) The many faces of Sustainability.

Mol, J.A. (2010) HISGIS Groningen. Opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten.

Mol, J.A. and Strating, S (2010) HISGIS Groningen.

Riemersma, A.M.J. and Jong de, S. and Kalsbeek, T.W.A. (2010) Frisian: The Frisian language in education in the Netherlands (4th ed.).

This list was generated on Fri Sep 4 09:50:55 2015 CEST.