KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 71.

Article

Duijff, P. and Kuip van der, F.J. (2011) Morfeemfinale r-deleesje yn bûgingen, ôfliedingen en gearsettingen. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 60, 44-59. ISSN 0042-1235.

Dyk, S. (2011) Amelanner taalferoarings ûnder it fergrutglês. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 60, 64-86. ISSN 0042-1235.

Dyk, S. (2011) Palatalization of the glide in Frisian raising diphthongs as a case of shift. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics , 2, 125-139.

Hellinga, O. and Noomen, P.N. (2011) Genealogia Ayttana. De genealogie van de Aytta's uit een handschrift in het Collegium Viglianum. Genealogysk jierboek, 2011, 127-307. ISSN 0928-0480.

Hemminga, P. (2011) Friese plaatsnamen in Súdwest Fryslân. Leeuwarder Courant, 7-7. ISSN ....-.....

Hemminga, P. (2011) Herindeling: een snoer zonder einde. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur. ISSN 1383-6560.

Hoekstra, E. (2011) In Grien Wurdboekje en Griene Grammatika. Friesch Dagblad, 12-09-2011, 27-27. ISSN 1574-082X.

Hoekstra, E. (2011) Negative polarity in morphology: the case of Frisian FOLLE ‘much, many’ as compared to Dutch VEEL. Linguistics in the Netherlands, 25-37. ISSN 0929-7332.

Hoekstra, E. (2011) VAN als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands. Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor Germaanse filologie, 96, 169-188. ISSN 0024-1482.

Kuip van der, F.J. (2011) Fuortsettende mulwurden as yntinsivearjende bywurden yn it Frysk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 60, 139-157. ISSN 0042-1235.

Sijens, H. (2011) Dakjes en streekjes. Friesch Dagblad. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Froulike foarmen. Friesch Dagblad, 23-7-2011. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Hjoed-de-dei Keninginnedei. Friesch Dagblad. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) In Frysk riedsel. Friesch Dagblad. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) In wurd is in wurd. Friesch Dagblad, 10-12-2011. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) It Frysk ô-fbre-kke. Friesch Dagblad, 20-8-2011. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Juffershûntsje. Friesch Dagblad, 15-10-2011. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Ofkoartingen ensfh. Friesch Dagblad. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Us deistich brea. Friesch Dagblad. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Voedselcrisis: nei hokker bank? Friesch Dagblad. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Wat in wurdboek! Friesch Dagblad, 12-11-2011. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Wêr geane jo hinne? Friesch Dagblad, 5-3-2011. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2011) Yn runen ritst. Friesch Dagblad, 17-9-2011. ISSN 1574-082X.

Visser, W. (2011) Historical gender change in West Frisian. Morphology, 21, 31-56.

Vries de, G.R. (2011) De fersteanberens fan Frysk foar dialektsprekkers. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. ISSN 0042-1235.

Book

Hemminga, P. (2011) Alarmfaze Oranje: De Fryske oerheid yn de 21ste ieu.

Book Review

Dyk, S. (2011) Besprek fan: Jarich Hoekstra, Willem Visser & Goffe Jensma: Studies in West Frisian Grammar. Selected Papers by Germen J. de Haan. Taal & Tongval, 63, 334-338. ISSN 0039-8691.

Kuip van der, F.J. (2011) Besprek "Myn herder". It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 73(3/4), 195-197. ISSN 0005-738X.

Chapter/Part of Book

Faber, N.R. and Jorna, R.J. (2011) The use of multi-actor systems for studying social sustainability: theoretical backgrounds and pseudo-specifications. In: Proceedings of the 2011 15th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design.

Jorna, R.J. and Faber, N.R. (2011) Computational models of language diversity: a determination of social and individual benefits. In: Proceedins of the 13th International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations, (pp. 51-60).

Lecture

Bangma, I. (2011) Multilingual Early Language Transmission (MEMLT) Project.

Bangma, I. (2011) Presentation of the MELT (Multilingual Early Language Transmission)- Project.

Bergsma, W. (2011) Het dagelijks leven in Leeuwarden rond 1600.

Boomstra, N.W. (2011) Meertaligheid: bijzonder normaal.

Brand, A.J. (2011) Die Niederländische Zuiderzeestädten zwischen Hanse und Habsburg im 16. Jahrhundert.

Dijkstra, J.E. and Kuijken, F. and Jorna, R.J. and Klinkenberg, E.L. (2011) The early development of a bilingual vocabulary: Baseline measurements.

Duijff, P. (2011) Nei de sprong it enkel ferkloft: oer de beneaming fan lichemsdielen yn it Frysk.

Hemminga, P. (2011) De gemeentlike weryndieling: in gefal fan leafde.

Hemminga, P. (2011) In ûndersyk nei it management fan it Frysk en oarmans taalbelied.

Hemminga, P. (2011) Leafde is blyn: de gemeentlike weryndieling.

Hemminga, P. (2011) Leafde is blyn: de gemeentlike weryndieling.

Hemminga, P. (2011) Lytse taljochting op it management fan it taalbelied.

Hemminga, P. (2011) Lytse taljochting op it management fan it taalbelied.

Hemminga, P. (2011) Oer de boargemaster.

Hoekstra, E. (2011) It oersetten fan CtrlWORK en oare software yn it Frysk.

Hoekstra, E. (2011) Use of final -n for independently used quantifiers.

Hoekstra, E. and Versloot, A.P. (2011) Language maintenance and standardization in Frisian. Go with the flow (but row your own boat).

Jorna, R.J. (2011) Basque, Frisian, English, Spanish & Dutch: How to study multilingualism in non-empirical settings?

Kalsbeek, T.W.A. (2011) Mercator European Research Centre, an introduction.

Meer van der, C. (2011) Civil Society Platform to promote Multilingualism Workgroup Education : Final Report.

Meer van der, C. (2011) In Support for Regional and Minority Languages, the Mercator European Research Centre in Friesland, the Netherlands.

Meer van der, C. (2011) Mercator, a gateway to Europe and beyond.

Meer van der, C. (2011) Supporting Regional and Minority Languages.

Riemersma, A.M.J. (2011) Berie foar it Frysk 1984-2011: Bydrage ta de skiedskriuwing fan it Berie op 24 maart 2011.

Riemersma, A.M.J. (2011) De ûntjouwing fan meartaligens yn it Fryske ûnderwiis yn Europeesk perspektyf.

Riemersma, A.M.J. (2011) Fryske Akademy & Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren & Drietalig onderwijs.

Riemersma, A.M.J. (2011) Fryske Akademy & Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren & Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding.

Riemersma, A.M.J. (2011) Lehrer(innen) begleiten Kinder auf ihrem Weg in ein mehrsprachiges Europa.

Riemersma, A.M.J. (2011) Meertaligheid in basis- en voortgezet onderwijs.

Riemersma, A.M.J. (2011) Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning.

Riemersma, A.M.J. (2011) Mercator Network.

Riemersma, A.M.J. (2011) Mercator Research Centre at the Fryske Akademy / Fryslân.

Riemersma, A.M.J. (2011) Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning / Fryske Akademy.

Riemersma, A.M.J. (2011) Multilingual Early Language Transmission MELT-project.

Riemersma, A.M.J. (2011) Multilingualism & Multilingual Education in Friesland / Fryslân.

Riemersma, A.M.J. (2011) Multilingualism for all: European Language Policy Developments & Challenges :"Language(s) as Cultural Asset".

Steinbrink, V. (2011) Mercator Research Centre - tuck in.

Sterk, R and Backer-Steinbrink, V. (2011) Between theory and practice; the case of Frisian.

Versloot, A.P. (2011) Crazy Rules, Self-Organization and Chaotic behaviour in a Deterministic System.

Versloot, A.P. (2011) De kracht van de herhaling.

Versloot, A.P. (2011) The Emergence of Old Frisian.

This list was generated on Sat Aug 29 09:05:55 2015 CEST.